Версия за печат

03558-2012-0001

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

7-мо СОУ "Кузман Шапкарев", улица "Илинден" 13, За: Василка Зашева, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 831538, E-mail: lilis_48@hotmail.com, Факс: 073 887778

Място/места за контакт: 7-мо СОУ "Кузман Шапкарев" стая на касиера-ет. 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.7sou-blagoevgrad.com.

Адрес на профила на купувача: www.7sou-blagoevgrad.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на учащите в 7-мо СОУ “Кузман Шапкарев”, гр. Благоевград по обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на учащите в 7-мо СОУ “Кузман Шапкарев”, гр. Благоевград по обособени позиции” по Обособена позиция №1 „Доставка на закуски/плодове” по Обособена позиция №2 „Доставка на готови храни-кетъринг”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията.

Прогнозна стойност без ДДС
190000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

15.09.2012 г. 

Завършване

15.06.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в откритата процедура както следва: За обособена позиция 1: "Доставка на закуски/плодове” в размер на 600.00 лв. (шестстотин лева). За обособена позиция 2: „Доставка на готова храна-кетъринг” в размер на 1000.00 лв. (хиляда лева). а) Парична сума - внася се по сметка на 7-мо СОУ "Кузман Шапкарев" ,IВАN: BG23S0MB 9130 31 13727200 ВIС SOMBBGSF, БАНКА: Общинска банка АД, Благоевград, като в платежното нареждане задължително следва да бъде записано името на обособената позиция, за която се кандидатства. б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Община Благоевград 2. Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3%/три на сто/ от стойността на договора без ДДС.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение, парична сума или банкова гаранция.В случай на банкова гаранция срокът на валидност трябва да бъде с два месеца по дълъг от срока за изпълнение на поръчката определен в договора .

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проекта на договор. Разплащането се извършва след представяне на фактура за доставената храна.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Няма изисквания за вписване в търговски регистри.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на това обстоятелство се представя информация за общия оборот и за оборота от доставки, които са обект на поръчката за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., по образец (Приложение №13). Заверени от участника копия на баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2009г., 2010г. и 2011г.) – за юридическите лица.
Минимални изисквания: Участниците трябва да реализират общ оборот и оборот на стоките и услугите,които са предмет на поръчката,общо за последните три години-2009, 2010, 2011 г., както следва: Обособена позиция № 1 - не по-малко от 70 000 (седемдесет хиляди лева) лв. Обособена позиция № 2 - не по-малко от 80 000 (осемдесет хиляди) лв. Общо за последните 3 /три/ години – 2009, 2010 и 2011 г.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Да представят списък – декларация със стоките – обект на доставката /име на производителя, разфасовка, качество, сертификати/; 2 . Доказва се с удостоверение за регистрация на обект производство на храни по чл. 12, ал. 2 от Закона за храните. Когато кандидатът не е производител, същият представя удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за храните. Участниците, които не са производители представят документ за безопаснаст на храните, издаден за техен обект с област на приложение: "Съхранение и продажба на хранителни продукти", съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 г. или еквивалент с описание на хранителните продукти. 3. Доказва се с валидни санитарни разрешителни, съгласно изискванията на БАБХ и РЗИ – „Удостоверение за регистрация” от РЗИ на името на участника и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай, че складовите помещения с хладилна техника или хладилните помещения не са собствени, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на валидност на поръчката. 4. Доказва се със списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите – придружени с референции за добро изпълнение от възложителите за доставка на хранителни продукти, с отбелязан телефон и адрес за контакти и с изходящ номер, подпис и печат. 5. Представя се списък - декларация с всички транспортни средства, които са на разположение на кандидата за срока на договора; към декларацията се прилагат копия от регистрационни талони, удостоверяващи правата върху превозното средство и общата товароносимост на специализираните превозни средства , както и валидни разрешителни за превоз на името на участника, съгласно изискванията на БАБХ и РЗИ. В случай, че превозните средства не са собствени, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение на участника за срока на изпълнинеие на поръчката. Хладилните автомобили трябва да имат издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация на транспортно средство” от БАБХ и РЗИ. 6. Доказва се със справка - декларация, подписана от участника. 7. Доказва се със декларация представена от участника. 8. Доказва се с декларации, сертификати или еквивалент.
Минимални изисквания: 1.Да е налице възможност за доставка на стоките, предмет на поръчката, съгласно изискванията на възложителя за съответната позиция. 2. Да притежва валидна регистрация за производство и продажба или съхранение и продажба на хранителни продукти, предмет на поръчката. 3. Да притежава собствено или наето складово помещение с хладилна техника или хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на хранителни продукти 4. Да имат опит в извършването на подобни доставки минимум 2 договора. 5. Да имат собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти 6. Хранителните продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба №5/25.05. 2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание чл.17, ал.2, от Закона за храните, Наредба №108/12.09.2006 г. за изисквания за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците и Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена на основание чл.2а от Закона за храните. 7. Участникът следва да притежава разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните, съгласно чл. 70, ал. 1 от Наредба № 5/2006г. за хигиената на храните. 8.1.Участникът трябва да е регистриран в БАБХ за извършване на този вид дейност - кетъринг; 8.2.Участникът разполага с конфектомати, печки, термофорни съдове, контейнери и др. подобни за изпълнение на поръчката за срока на нейното действие; 8.3.Участникът разполага с персонал за изпълнение на поръчката и лица, одитиращи процеса на съхранение и приготвяне на храната и хранителните продукти, вложени в нея;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Размер на предложената цена ; тежест: 70
Показател: Срок за изпълнение на доставката; тежест: 20
Показател: Срок за разсрочено плащане; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.08.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 10лева с ДДС.Заинтересуваните лица могат да закупят документацията в стаята на касиера в 7-мо СОУ "Кузман Шапкарев" в гр.Благоевград, ул. “Илинден” №13, всеки работен ден между 8:30ч.-12.30ч. и 13.30ч. -17:30ч., срещу заплащане на посочената цена в брой или по банков път: Общинска Банка АД -BICSOMBBGSF, IBAN BG 23S0MB 9130 31 13727200. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.09.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.09.2012 г.  Час: 11:00
Място

сградата на 7-мо СОУ "Кузман Шапкарев", ул. "Илинден" №13, гр. Благоевград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват имат кандидати и/или техни представители по закон и/ или пълномощия, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.07.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на закуски/плодове
1) Кратко описание

Закуски/плодове

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

Съгласно документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 15.09.2012 г. , Крайна дата 15.06.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на готови храни-кетъринг
1) Кратко описание

готови храни-кетъринг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

Съгласно документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
110000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 15.09.2012 г. , Крайна дата 15.06.2015 г.