Версия за печат

00797-2012-0025

BG-Бургас: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

ОБЩИНА БУРГАС, ул. "Александровска" № 26, За: Мая Велчева; Даниела Георгиева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 841193; 056 907242, E-mail: m.velcheva@burgas.bg, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция "Евроинтеграция", Дирекция "УОС"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Околна среда

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти: Инженеринг (проектиране и строителство) на регионално депо „Братово – запад”, Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСО - Несебър и Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСО - Карнобат"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Област Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предвижда се да бъде направено проектиране и строителство на регионално депо „Братово – запад”, на ПСО – Несебър, както и на ПСО – Карнобат по проект на Община Бургас - “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”. Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да предостави следните услуги: подготовка на комплексни доклади за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти във фаза работни проекти за всеки един от трите строежа, осъществяване на строителен надзор, изпълняване на функциите на "Инженер" на обектите съгласно договорните условия на ФИДИК (Жълта книга, 1999 г., първо издание), извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г., пълно геодезическо заснемане на всички обекти, подобекти и довеждаща инфраструктура към тях за отразяване в кадастралната карта във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и съставяне на технически паспорти на строежите.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
927367 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Обосновка на участника; тежест: 20
Показател: Стратегия на участника; тежест: 50
Показател: Финансова оценка: Предложена от участника цена в лева без ДДС; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

93-00-209

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 43 - 070739 от 03.03.2011 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 40 - 065060 от 28.02.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 93-00-209(32) / Обособена позиция №: / Заглавие:"Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти: Инженеринг (проектиране и строителство) на регионално депо „Братово – запад”, Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСО - Несебър и Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСО - Карнобат"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

21.05.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА – АЙ СИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИК (КИГ – АЙ СИ К Ц)”, ЕИК 176321878, ул. „Сердика“ № 2А, ет. 4, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 870704, Факс: 056 870733

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1219739.12 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 927367 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Поръчката е свързана с проект на Община Бургас - “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.07.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ