Версия за печат

00122-2012-0004

BG-Червен Бряг: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Червен Бряг, ул. „Антим І" № 1, За: инж.Евгения Петрова Николова - гл.експерт "Обществени поръчки", България 5980, Червен Бряг, Тел.: 0659 92340, E-mail: evgeniq_nikolova17@abv.bg, Факс: 0659 92351

Място/места за контакт: Община Червен Бряг
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СМР за изграждане и ремонт по проект „Развитие на туристическа атракция “Тектонски гребен Калето”, във връзка с изпълнение на договор на Община Червен бряг: BG161PO001/3.1-03/2010/044, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” със следните обособени позиции: обособена позиция № 1 – „Подготовка на строителна площадка” и обособена позиция № 2 – „Строително-монтажни работи”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Червен бряг
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

СМР за изграждане и ремонт по проект „Развитие на туристическа атракция “Тектонски гребен Калето”, във връзка с изпълнение на договор на Община Червен бряг: BG161PO001/3.1-03/2010/044, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” със следните обособени позиции: обособена позиция № 1 – „Подготовка на строителна площадка” и обособена позиция № 2 – „Строително-монтажни работи”.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45100000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по подготовка на строителната площадка
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
509490.06 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Техническа оценка; тежест: 60
Показател: Финансова оценка; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 98-00-460 / Наименование:СМР за изграждане и ремонт по проект „Развитие на туристическа атракция “Тектонски гребен Калето”, във връзка с изпълнение на договор на Община Червен бряг: BG161PO001/3.1-03/2010/044, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” със следните обособени позиции: обособена позиция № 1 – „Подготовка на строителна площадка” и обособена позиция № 2 – „Строително-монтажни работи”.
V.1) Дата на сключване на договора
25.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД, ЕИК 201906947, район Красно село, ул. „Коломан” № 1-3, България 1612, София, Тел.: 02 9425201, E-mail: dpsv_vr@abv.bg, Факс: 02 9425480

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 509490.06 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка се финансира по договор на Община Червен Бряг: BG BG161PO001/3.1-03/2010/044 , финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.06.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор