Версия за печат

02718-2012-0110

BG-Първомай: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение "Държавно горско стопанство-Първомай" към " Южноцентрално държавно предприятие" ДП гр.Смолян, ул.Йоан Екзарх №6, За: Веселина Димитрова-главен счетоводител, България 4270, Първомай, Тел.: 0336 62331, E-mail: dgsparvomai@ucdp-smolian.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dgsparvomai.ucdp-smolian.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горитеДруго (моля пояснете): дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, основен и текущ ремонт, годишен технически преглед, осигуряване на резервни части, консумативии други материали на МПС,собственост на "Южноцентрално държавно предприятие" - гр.Смолян, стопанисвани от ТП"ДГС-Първомай" за 2012 год.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр.Първомай
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, основен и текущ ремонт на МПС, собственост на "Южноцентрално държавно предприятие" - гр.Смолян, стопанисвани от ТП"ДГС-Първомай" за 2012 год.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 465575 от 21.01.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 50 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика на МПС,собственост на "Южноцентрално държавно предприятие" - гр.Смоялн, стопанисвани от ТП"ДГС-Първомай" за 2012 год.
V.1) Дата на сключване договора
14.06.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.01.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Теоник ООД 115623627, бул.Васил Друмев 24, Република България 4270, Първомай, Тел.: 0336 6

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.06.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- открита процедура,

Няма подадени оферти за участие.