Версия за печат

00165-2012-0002

BG-София: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, България 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката “.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: На адреса на Възложителя или на друг/и адрес/и в рамките на територията на цялата страна.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата поръчка е сключване на рамково споразумение за изпълняване на дейности, свързани с изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 34 - 054945 от 18.02.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 40 - 065063 от 28.02.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: Д01-217 / Обособена позиция №: / Заглавие:Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката “.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "БлупринтМакс", ул. "Оборище" № 82-84, вх. Б, ет. 2, България 1505, София, Тел.: 02 8467094, E-mail: todorzafirov@gmail.com, Факс: 02 9587069

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 48
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Обществената поръчка се финансира със средства от Структурните фондове на ЕС и със средства от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката.

VI.2) Допълнителна информация

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ . РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА ВТОРИЯ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА /ОТПРАВЯНЕ НА ПОКАНИ/. (П1) Визия, качество, функционалност = 18 точки, максимална стойност. (П2) Предложена цена = 20 точки, максимална стойност Комплексна оценка (КО) = (П1) + (П2)

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.06.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ