Версия за печат

00630-2012-0003

BG-Ситово: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ситово, ул. Трети март № 72, За: Татяна Христова, България 7500, Ситово, Тел.: 086 882213, E-mail: sitovo@mail.bg, Факс: 086 882212

Място/места за контакт: община Ситово
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Община СитовоДруго (моля пояснете): Община Ситово

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на хранителни продукти по Проект: BG051PO001-5.1.02-0002-C0001 “Социално предприятие за обществено хранене "Независим живот" - домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол”,

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: с.Ситово, област Силистра
Код NUTS: BG325
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на хранителни продукти по Проект: BG051PO001-5.1.02-0002-C0001 „Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот” – Домашен социален патронаж. Обществена трапезария. Стол.” Доставката се извършва Стоките се доставят франко склада на Възложителя – с.Ситово, обш.Ситово, обл.Силистра на отделни доставки по конкретна заявка от страна на Възложителя.Финансирането на поръчката се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европеския социален фонд на Европейския съюз;

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
85964 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 30
Показател: Разсрочване на плащанията; тежест: 35
Показател: Срок на шзпълнение на поръчката; тежест: 35
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 478784 от 05.04.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
13.06.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.05.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЛЪКИ СИС" ЕООД, ул."Харалампи Джамджиев " № 1, България 7500, Силистра, Тел.: 086 882560

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 85964 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 85964 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма"Развитие на човешки ресурси" Схема за безвъзмездна финансова помощ "Нови възможности" Проект: BG051PO001-5.1.02-0002-C0001 “Социално предприятие за обществено хранене "Независим живот" - домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол”,

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.06.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор