00423-2011-0016

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Метрополитен" ЕАД, ул."Княз Борис I" №121, За: инж. Искра Илиева, инж. Красимира Георгиева, България 1000, София, Тел.: 003592 9212722; 003592 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 003592 9877892

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.metropolitan.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): Инвеститорска дейност по възлагане на СМР

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на Инженер-консултант за обект: Проект за разширение на метрото в София: ІІ етап – І диаметър, Участък „Бул. Цариградско шосе" /МС19/ - ж.к. Дружба – Летище София /МС23/

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

В предмета на поръчката се включват следните основни задължения на Инженер-консултанта: • Координация и контрол върху изготвянето на работните проекти от страна на Изпълнителя на обект: Проект за разширение на метрото в София: ІІ етап – І диаметър, Участък „Бул. Цариградско шосе" /МС19/ - ж.к. Дружба – Летище София /МС23/, на основата на идеен проект на Възложителя за същия участък, обхващащ следните раздели: Инженерна геология, Архитектурно-строителен, Електрически системи и инсталации, Системи за автоматика, управление, телекомуникации и контрол, Реконструкция на инфраструктурата и Организация на строителството. • Изготвяне на оценка за съответствие на всички части на работните проекти съгласно изискванията на чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните работни проекти. • Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл.166 и др. от ЗУТ по време на строителството на метроучастъка „Бул. Цариградско шосе /МС19/ - ж.к. Дружба – Летище София /МС23/, така че да се гарантира изпълнението на проекта по всички части в съответствие с работните проекти, изискванията на българското законодателство и Възложителя. • Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие със съгласуваните работни проекти с оформяне на съответните актове и протоколи. • Координация на работите по пускови изпитания и въвеждане в експлоатация на метроучастъка „Бул. Цариградско шосе /МС19/ - ж.к. Дружба – Летище София /МС23/. • Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обекта в експлоатация и организиране предаването на обекта с държавна приемателна комисия съгласно ЗУТ. • Мониторинг и контрол върху изпълненитето на Комуникационния план, изработен от Изпълнителя на Проекта за разширение на метрото и утвърден от Възложителя, както и спазването на изискванията за информация и публичност, заложени в Регламент 1828/2006 на ЕК. Предметът на поръчката включва и всички други дейности, предвидени в ЗУТ, в технологичните правила и нормативи, или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при изпълнението на строително-монтажните работи на обекта.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71312000, 71541000

Описание:

Консултантски инженерни услуги в строителството
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
682000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 183 - 299616 от 23.09.2011 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 248 - 403929 от 24.12.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 129 / Обособена позиция №: / Заглавие:Избор на Инженер-консултант за обект: "Проект за разширение на метрото в София: ІІ етап - І диаметър, Участък "Бул. Цариградско шосе /МС19/ - ж.к. Дружба - Летище София /МС23/"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.05.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Дружество по ЗЗД "ЕН АР - РУБИКОН"; ЕИК 176294255, бул. "България - над реката" №3, ет.2, България 6300, Хасково, Тел.: 00359 38666920, E-mail: enarconsult@gmail.com, Факс: 00359 38666920

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 682000 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Транспорт 2007-2013"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба се подава съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Метрополитен" ЕАД, ул."Княз Борис I" №121, България 1000, София, Тел.: 003592 9212026

Интернет адрес/и:

URL: www.metropolitan.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.06.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ