Версия за печат

00051-2012-0005

BG-Видин: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: Добромир Дилов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132

Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин - Заместник кмет на Община Видин

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg/?page_id=207.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Инженеринг за обект "Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основно място на изпълнение: Строителната площадка, находяща се в землището на с. Жеглица, местност Рамова ливада (Козя гърбина), на 13 км. от гр. Видин, поземлен имот № 000090, ЕКАТТЕ 29043
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Предмет на поръчката е инженеринг за изграждане на регионално депо за битови отпадъци в регион Видин, включващ проектиране, строителство, доставка на машини, съоръжения и материали, необходими за строителството, пускане в експлоатация на обекта, обучение на екплоатационния персонал и отговорност в периода на съобщаване на дефекти.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71311000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Инженерингът за изграждане на регионално депо за битови отпадъци в регион Видин включва проектиране, строителство, доставка на машини, съоръжения и материали, необходими за строителството, пускане в експлоатация на обекта, обучение на екплоатационния персонал и отговорност в периода на съобщаване на дефекти. Проектът включва: - Изграждане на Клетка 1 на новото регионално депо за неопасни отпадъци, влючващ: стопански двор, помощна инфаструктура /ограда, оборудване за ел. снабдяване, оборудване на мониторинг, електронна везна, външни обходни пътища, охранителни канавки/ и необходимите съоръжения; - Инсталация за компостиране - Съоръжeние за оползотворяване на строителни отпадъци; - Закриване и рекултивация на съществуващото депо в община Видин. Площадката на новото депо покрива 221 ха, с приблизителна височина от 15 м, с общ капацитет 516 000 тона отпадъци, в това число Клетка 1 с капацитет 406 000 тона и с предвиден експлоатационен период от 20 години.

Прогнозна стойност без ДДС
12231533 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

31


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие: 1.1.Гаранцията за участие е в размер на 100 000 лева. 1.2.Гаранцията за участие е в размер до 1% от прогнозната стойност на поръчката, представена в една от следните форми: внесена по банков път или под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за тази обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично е посочено, че е за тази процедура. Сумата следва да бъде внесена по банков път по следната сметка на Община Видин: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG79DEMI92403300046030 BIC: DEMIBGSF Наименование на банката: “Търговска банка Д” АД–клон Видин 1.4.Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 2.Гаранция за аванс: 2.1.Гаранцията за аванса за проектиране ще бъде в размер от исканото от изпълнителя авансово плащане до 5% от стойността на цената за проектиране посочена в договорното споразумение–без ДДС. 2.2.Гаранцията за аванса за изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде в размер от исканото от изпълнителя авансово плащане до 15% от стойността на цената за изпълнение на СМР, посочена в договора–без ДДС. 2.3.Гаранциите за аванс може да бъдат внесена по банкова сметка или да е под формата на банкова гаранция. 2.4.Участникът сам избира формата на съответната гаранция за аванс и я представя заедно с искането за съответния аванс преди да бъде преведен аванса по сметката на изпълнителя, с който е сключено договорно споразумение. 2.5.Размер на авансовото плащане: - до 5% от цената за проектиране, в зависимост от посоченото в ценовото предложение на участника. - до 15% от цената за изпълнение на СМР в зависимост от посоченото в ценовото предложение на участника 3.Гаранция за изпълнение на договора (договорното споразумение): 3.1.Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността от договора за възлагане на обществена поръчка (договорното споразумение) без ДДС. 3.2.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да е под формата на банкова гаранция. 3.3.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 3.4. Участникът, определен за Изпълнител, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договорното споразумение при неговото сключване. 3.5 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на банкова гаранция, тя трябва да следва формата приложена в настоящата документация. 3.6. При представяне на гаранцията под формата на платежно нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорното споразумение, за което се представя гаранцията. 3.7. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по сметка на Община Видин IBAN: BG79DEMI92403300046030, BIC: DEMIBGSF, “Търговска банка Д” АД - клон Видин. 3.8. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка. 3.9.Възложителят ще освободи гаранцията за аванс и гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3.10. Банковите разходи за издаването на гаранции се поемат от Изпълнителя. 3.11.Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поема от Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят следва да плати на Изпълнителя : 1. Авансово плащане в размер на 20 % от цената на договора; 2. Плащане в размер на 5 % от цената на договора след издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148 на Закона за устройство на територията /ЗУТ/; 3. Плащания за извършени работи в общ размер на 60 % от цената на договора; 4. Плащане в размер на 10 % от цената на договора след приемане на изпълнението с Констативен акт обр.15, съставен по реда на чл. 176 от ЗУТ; 5. Окончателно /заключително/ плащане в размер на 5 % от цената на договора след въвеждане на обекта в експлоатация, по реда на чл. 177 от ЗУТ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Необходимите документи, които участникът трябва да представи, са: 1. Оферта, включително списък на документите съдържащи се в офертата, подписани и подпечатани от Участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на представляващия обединението (по образец); 2. Документ за закупена документация за участие (копие); 3. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал. В случай че е избрана формата на банковата гаранция - по образец - Формата на образеца е препоръчителна, но не е задължителна; 4. Административни сведения за Участника (по образец); 5. Регистрационни документи на Участника: • единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от ЗТР или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България); • документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); • Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, като документът бъде представен в официален превод на български език, Същия следва да бъде издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличността на законния/те представител/и на участника, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); • датата на издаване на удостоверението за актуално състояние (представя се aкo не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР), или на еквивалентен документ от съответната държава трябва да е до 6 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка; 6. Декларации: a) Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката (по образец); b) Декларация, че участникът е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място (по образец); c) Декларация съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – за спазване изискванията за минимална цена на труда в строителството (по образец); d) Декларации, в съответствие с член 47, алинея 1, алинея 2 и алинея 5 от Закона за обществените поръчки (по образец); e) Декларация за участието на подизпълнители (по образец); f) Декларация/и от подизпълнител/и (по образец); g) Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец); 7. Документи, съгласно раздел III.2.2) от настоящото обявление; 8. Изрично пълномощно от управляващия и представляващия Участника, с което упълномощеното лице да представлява Участника в процедурата (изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно документите за търговска регистрация). 9. Изрични пълномощни от всички членове на обединението, упълномощаващи едно лице, в случай че не е упоменато в споразумението за обединение (изисква се само когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.1. Декларация за изпълнение на финансовите изисквания – по образец. 1.2. Копие от балансите и отчетите за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г. Представя се копие на подписаните от управителя на съответното лице и заверени съгласно Закона за счетоводството документи, като копието трябва да бъде заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. Чуждестранните физически или юридически лица следва да представят документи, съгласно законодателството по регистрация. В този случай документите трябва да бъдат придружени с превод на български език. 2. Копие от застраховка за „Професионална отговорност”, съгласно чл. 171 от ЗУТ за проектиране и строителство на обекти ІІ втора категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника. 3. Удостоверение от банка за достъп до кредитна линия или еквивалентен документ.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Оборотът на участника (самостоятелно лице или обединение) от сходни с предмета на поръчката дейности за последните 3 (три) финансови години: 2009, 2010 и 2011 година, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да бъде не по-малко от 20 000 000 лева (двадесет милиона лева). Забележка: под сходен предмет следва да са разбира проектиране и/или строителство 2.Участникът следва да притежава издадена на негово име валидна застраховка за "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ за проектиране и строителство на обекти ІІ втора категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на участника. 3. Участникът да разполага със собствен финансов ресурс и/или да има достъп до кредитна линия в размер на 6 000 000 /шест милиона/ лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.1. Списък с основните договори, изпълнени през последните пет години (2007 г. – 2011 г.). Списъкът трябва да съдържа следната информация: • предмет на договора, основни дейности, извършени само от участника в настоящата процедура; • период на изпълнение на договора (дд/мм/гггг – дд/мм/гггг); • възложител по договора (клиент). Списъкът (по образец) трябва да включва единствено договори, които имат отношение към настоящата обществена поръчка, а не всички договори, по които е работил участника в периода на неговото съществуване; 1.2. Доказването на изпълнението на гореописаните договори се извършва с представяне на конкретна препоръка (писмо), указваща доброто изпълнение. В тези препоръки се посочват, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Забележка: В случай че участникът е бил подизпълнител в даден обект, следва да представи нарочна препоръка за целите на настоящата поръчка от основния изпълнител на обекта, с което да удостовери частта от обекта и дейността, която е изпълнявал в качеството му на подизпълнител и качеството на изпълнение. 2. Документите, доказващи изискванията към ключовите експерти са: • Списък с ключовите експерти (по образец) • Копие от диплома за завършено висше образование. • Трудови биографии на предложените ключови експерти (по образец), придружени с препоръки/референции за строителство/изграждане/проектиране на депото/ата за битови отпадъци. • Декларация за разположение на предложените ключови експерти (по образец) - представят се само в случай че експерта не е в трудови правоотношения с участника в процедурата. В този случай се представя копие от трудова книжка или копие от договор или документ от работодател, удостоверяващ че експерта понастоящем е в трудови правоотношения с участника, съгласно законодателството на страната в която е регистриран експерта; • Ключов експерт 3 трябва да представи копие на документ за пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, или еквивалент, съгласно националното законодателство на държавата в която съшия упражнява дейността (практикува професията си). 3. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). 4. Заверено копие от сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен за опазване на околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). 5. Заверено копие от сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за здравословни и безопасни условия на труд с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). 6. Заверено копие от сертификат SА 8000:2001 или еквивалентен за социална отговорност с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство).
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът трябва да е проектирал и участвал в изграждането на поне едно депо за битови отпадъци с капацитет не по-малко от 100 000 т/год. битови отпадъци на вход на депото или две депа за битови отпадъци с капацитет не по-малко от 50 000 т/год. битови отпадъци на вход на депото, Проектирането и изграждането на поне едно от депата трябва да е изпълнено по проект сходен с настоящия, през последните пет години (2007 – 2011 г.). 2. Участникът трябва да разполага с трима ключови експерта за изпълнението на поръчката, които трябва да отговарят на следните изисквания: 2.1. Изисквания към ръководителя на проекта (Ключов експерт 1) • Трябва да има завършено висше образование, с минимална степен - магистър – строителен инженер; • Цялостен опит в управление проектирането и строителството на големи инфраструктурни обекти - минимум 10 години (кумулативно); • да е управлявал/ръководил поне един проект за депо за битови отпадъци. 2.2. Изисквания към техническия ръководител (Ключов експерт 2) • Трябва да има завършено висше образование, с минимална степен - магистър – строителен инженер; • Трябва да има цялостен опит в областта на проектиране и строителство на големи инфраструктурни обекти - минимум 10 години (кумулативно); • Трябва да има опит в строителство на минимум един проект за депо за битови отпадъци с минимален годишен капацитет - 100 000 тона/год или два проекта за строителство на депо за битови отпадъци с минимален годишен капацитет - 50 000 тона/год., където експертът да е изпълнявал функциите на представител на Изпълнителя. 2.3. Изисквания към Главния проектант (Ключов експерт 3) • Да има завършено висше образование, с минимална степен – магистър – инженер или архитект; • Трябва да има цялостен опит в областта на проектиране на големи инфраструктурни обекти - минимум 10 години; • Да има ръководен опит в координиране на проектирането на минимум едно депо за битови отпадъци с минимален годишен капацитет 100 000 тона/год. или минимум два инфраструктурни проекта за третиране на битови отпадъци, с минимален годишен капацитет - 50 000 тона/год.; • Да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица. 3. Участикът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство) 4. Участникът следва да има внедрена система ISO 14001:2004 или еквивалентна за опазване на околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). 5. Участникът следва да има внедрена система OHSAS 18001:2007 или еквивалентна за здравословни и безопасни условия на труд с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). 6. Участникът следва да има внедрена система SА 8000:2001 или еквивалентна за социална отговорност с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство).
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 20
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 9 - 013231 от 14.01.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.06.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: гр. Видин, Информационен център на Община Видин, пл."Бдинци'' № 2, ет. 1, в работното време на Информационния център на Община Видин (от 9:00 до 17:00 часа), след издаване на фактура. Закупуването на документация за участие се извършва на касата, находяща се в Информационния център на Община Видин или по банков път, по сметка в лева, както следва: IBAN: BG79DEMI92403300046030 BIC: DEMIBGSF Наименование на банката: “Търговска банка Д” АД – клон Видин Възложителят не може да откаже изпращане на документацията за сметка на лицето, отправило искането, съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗОП. Изпращането на документацията става за сметка на лицето, след получаване на писмено искане с приложено платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документацията, в което лицето трябва да посочи необходимата информация за участника, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗОП: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт, както и да посочи куриерската служба, с която следва да бъде изпратена документацията за участие. След заплащането на документацията за участие по банков път, Участникът следва да изпрати искане/писмо до Възложителя, с минимално съдържание от: цитиран адрес за кореспонденция, име и обект/предмет на обществената поръчка и документ удостоверяващ, заплащането/закупуването на документацията за участие. Искането/Писмото може да бъде изпратено и по факса на Възложителя, който факс е цитиран в Обявлението.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
09.07.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.07.2012 г.  Час: 13:00
Място

Сградата на Община Видин, находяща се в гр. Видин, пл. "Бдинци" № 2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, представители на средства за масова информация, както и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Обектът се изпълнява във връзка с проект № DIR-5102117-1-12 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин", Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския фонд за Регионално Развитие и от Кохезионния фонд на Европейската Общност, в изпълнение на Договор № DIR-5102117- С001 от 28.06.2011 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Видин в партньорство с другите общини от област Видин за безвъзмездна финансов помощ"

VI.3) Допълнителна информация

Община Видин предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://vidin.bg/?page_id=207, до изтичане на срока за закупуване на документацията, посочен в раздел IV, т. 3.3. от обявлението за поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна подлежат на обжалване от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението за откриване тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.06.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ