Версия за печат

00532-2011-0009

BG-Ардино: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040

Място/места за контакт: гл. юрисконсулт
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речните прагове с цел предотвратяване на наводнения”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: общ. Ардино, обл. Кърджали
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речните прагове с цел предотвратяване на наводнения. Обектът се намира в крайната северна част на гр.Ардино и представлява корекция на река Ардинска, с цел предотвратяване на наводнения и предпазване на инфраструктурата на новостроящите се кв.82, кв.83 и кв.84 по ПУП на гр. Ардино. Предвидените мероприятия са – почистващи дейности, укрепване на същестуващи бетонни стени, там където е възможно; разрушаване на деформираните съществуващи подпорни стени и изграждане на нови стоманобетонни подпорни стени; изграждане на праг от габиони и бетон. Обектът е свързан със защита от наводнения и на основание чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се определя като обект първа категория. Пълният обхват на дейностите и точната индивидуализация на обектите, са посочени в Техническите спецификации, приложения инвестиционен проект и проекта на договор – част от документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45246400

Описание:

Защитни речни съоръжения срещу наводнения


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
740681 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: (ОЦ 1) – оценка на срока за изпълнение на обществената поръчка; тежест: 10
Показател: (ОЦ 2) -оценка на гаранционния срок на изпълнените СМР; тежест: 10
Показател: (ОЦ 3) – оценка на строителната програма на участника; тежест: 30
Показател: (ОЦ 4) – оценка на предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 12 / Наименование:Договор за възлагане на строителство
V.1) Дата на сключване на договора
06.06.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дружество „Ардинска 2012”, Булстат: 176299346, ул. „Асен Златаров” №12, Република България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 034 441121

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 740681 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, ПРОЕКТ: „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речните прагове с цел предотвратяване на наводнения"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.06.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор