Версия за печат

00257-2012-0002

BG-Ботевград: 26 - Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Ботевград, пл. "Освобождение" 13, За: инж. Цанко Цанов, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 69106, E-mail: admin@botevgrad.org, Факс: 0723 66635

Място/места за контакт: инж. Цанко Цанов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.botevgrad.org.

Адрес на профила на купувача: http://botevgrad.org/Proekti.htm.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Организиране на иновативното културно събитие «Дефилир на духовата музика», реализирано в рамките на проект „Дефилир на духовата музика”, финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013, Схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 26
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Община Ботевград
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Услуги във връзка с подготовката, организацията и провеждането на иновативното културно събитие «Дефилир на духовата музика» и провеждането на конкретните изяви, включени в него, по договор за безвъзмездно финансиране BG161PO001/1.1-10/2010/017 между Община Ботевград и МРРБ във връзка с изпълнението на проект „Дефилир на духовата музика”, финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013, Схема: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79952100

Описание:

Услуги по организиране на културни събития

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
219293.95 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: -техническото предложение ; тежест: 70
Показател: -ценовото предложение ; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 470989 от 23.02.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 00 / Обособена позиция №: / Заглавие:Организиране на иновативното културно събитие «Дефилир на духовата музика», реализирано в рамките на проект „Дефилир на духовата музика”, финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013, Схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”
V.1) Дата на сключване договора
01.06.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.04.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Консорциум "Дефилир" ДЗЗД; булстат 176266022, р-н Оборище, ул. "Оборище"№82-84, вх.Б, ет.2, България 1505, София, Тел.: 02 9262043

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 219293.95 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект „Дефилир на духовата музика”, финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013, Схема: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.06.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор