00894-2012-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Изпълнителна агенция "Борба с градушките", 1606, гр. София, бул. Христо Ботев № 17, За: Николай Николов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9152952, E-mail: agency@weathermod-bg.eu, Факс: 02 9516597

Място/места за контакт: гр. София, бул. Христо Ботев № 17
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка чрез закупуване на девет броя неупотребявани, високопроходими автомобили, тип пикап.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка чрез закупуване на девет броя неупотребявани, високопроходими автомобили, тип пикап.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34113200

Описание:

Превозни средства с висока проходимост

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
257353 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена; тежест: 60
Показател: Срок на изпълнение на доставката; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 60 - 097698 от 27.03.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 03 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.05.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Литекс Моторс АД, ЕИК: 200164247, Столична община - район Лозенец, ул. Банат № 10, ет. 1, Република България 1407, София, Тел.: 02 8133124

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 257353 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.06.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ