Версия за печат

00126-2012-0006

BG-Несебър: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс" №10, За: Сюрея Исуф и Галина Бабева, Република България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: opnesebar@abv.bg, Факс: 0554 29399

Място/места за контакт: Община Несебър

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ - НЕСЕБЪР

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Община Несебър
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предвижда се подготовка на инвестиционни проекти във фаза работни проекти и изграждане на Претоварна станция за отпадъци - Несебър, като част от изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на регион Бугас, включващ общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на опадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71311000, 45222000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се подготовка на инвестиционни проекти във фаза работни проекти и изграждане на Претоварна станция за отпадъци - Несебър, като част от изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на регион Бугас, включващ общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на опадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г. Настоящата процедура включва избор на изпълнител на инженеринг (проектиране и строителство) на ПСО „Несебър“ и по-конкретно: • Технологични съоръжения за третиране на отпадъците: покрита претоварната станция; площадка за рециклиране на отпадъци от строителна и строително-ремонтна дейност и едрогабаритни отпадъци; площи за бъдещо развитие на площадки за сепариране и компостиране. • Сгради – около вход, административно-битова сграда, лаборатория, ремонтна работилница, гаражи колонка за дизелово гориво; • Площадкова инфраструктура – експлоатационни пътища, настлани площи, събиране на дъждовната вода и отвеждане, електроснабдяване, телекомуникации, видео-наблюдение, водоснабдяване, канализация, огради и озеленяване • Довеждаща инфраструктура – довеждащ път, външно електрозахранване и водоснабдяване. ПСО в Област 2 трябва да има капацитет, който да покрива пиковото сезонно нарастване на отпадъците по време на ваканционния период, което означава: • транспортен капацитет за 1000-2500 тона на месец (по-високата стойност се отнася за трите вакационни месеци), 15000 тона/годишно за етапа 2014-2018 г.; до 4200 тона/ваканционен месец и 20000 тона/годишно след 2019 г. В обхвата на проекта на Община Бургас за изграждане на регионална система за управление на отпадъците са включени девет общини: Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе с общо 208 населени места и територия 5573,8 кв.км. За управлението на отпадъците в региона са обособени три области на обслужване, като настоящата поръчка се отнася за Област 2. • Област 2 (Крайбрежна): Общините Несебър и Поморие ще транспортират отпадъците до претоварна станция разположена на площадка, ситуирана в землището на с. Равда разположена между двете общини. Разстоянието между ПСO и новото регионално депо е около 55 км. Претоварен и транспортен капацитет на ПСО за 15 000 тона битови отпадъци/годишно, 1000-2500 тона на месец (по-високата месечна стойност се отнася за трите ваканционни месеца, когато следва да се приемата отпадъците от туристи) и съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 20 т/час (или 20-36 хил. т/година).

Прогнозна стойност без ДДС
4993314.95 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие като участникът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение както следва: а). Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: "Уни Кредит Булбанк" - клон Слънчев бряг, IBAN: BG79UNCR76303300000413, BIC: UNCRBGSF. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие по обществена поръчка инженеринг (проектиране и строителство) на Претоварна станция за отпадъци - Несебър». б). Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Община Несебър. Всички текстове в приложените образци на банковите гаранции са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!! Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 49 900 лв. /четиридесет и девет хиляди и деветстотин лева/. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с превод на български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за участие в парична сума внесена по сметката посочена по-горе. * Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност - 35 дни след изтичане валидността на офертата. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума – внася се по набирателната сметка на Община Несебър, посочена по-горе или банкова гаранция. Предвидена е и гаранция за авансово плащане, както и гаранция за задържаните пари. Всички текстове в приложените банкови гаранции са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!! Гаранцията за задържани пари се представя, когато Изпълнителят по Договора, съгласно клауза 14.3. от договорните условия желае да получи предварително заплащане на част или цялата сума от задържаните пари, за което Договора изисква от него да набави банкова гаранция за цялата стойност на задържаните пари. Лимитът на задържаните пари е 10 % от приетата договорна стойност без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Общ размер на авансовото плащане - максимум 10 %, като точният размер ще бъде според офертата на избрания за изпълнител участник; Минимален размер на Актовете за Междинни Плащания - 5 % от Приетата Договорна Стойност; Окончателно плащане - сума, формирана от разликата между действително извършените дейности по договора и реално изплатените до окончателното плащане суми.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изрично изискване.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Проектирането и строителството ще се извършат при „Договорни условия за технологично оборудване и Проектиране-Строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя” ( FIDIC/ФИДИК – жълта книга, първо издание 1999 г.)

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всички образци на документи са приложени към документацията за участие и са както следва: 1) Списък на представените документи, подписан от участника (по образец); 2) Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице; Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в официален превод на български език. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият 3) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – попълват се, подписват се и се подпечатват в съответствие с чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП (по образци). Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с подготовка на инвестиционни проекти и извършване на строително-монтажни работи, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура. 4) Доказателства за икономическо и финансово състояние; 5) Доказателства за професионална квалификация и технически възможности; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 7) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите (по образец); 8) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва (по образец, ако е приложимо); 9) Документите за подизпълнителите (ако е приложимо) съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП; 10) Документ за внесена гаранция за участие - парична гаранция или банкова гаранция. Всички текстове в приложената банкова гаранция са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!!; 11) Документ за закупена документация (копие); 12) Оферта по образец 13) Декларация за приемане на условията в проекта на договора, приложението към него и специфичните условия по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец); 14) Декларация за запознаване с условията на строителната площадка; 15) Техническата оферта, изготвена по образец; 16) Ценовата оферта по образец
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: а) Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите (съставни части от годишните финансови отчети) на участника за последните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.); б) Справка-информация (по образец) за общия оборот и за оборота на строителството, за последните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си; в) Копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност в проектирането по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие), придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора; г) Копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие), придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора;
Минимални изисквания: а) Участникът трябва да има минимален, документално доказан общ годишен оборот за предходните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) според приложените части от годишните финансови отчети в размер равен или по-голям от 10 000 000 лв. (десет милиона лева) без ДДС общо за трите/съответните години според датата на регистрацията му. В случай, че участникът е обединение, изискването за общ годишен оборот се отнася за общия годишен оборот на участниците в обединението за предходните три приключили финаносви години. б) Участникът трябва да има минимален, документално доказан общ годишен оборот от строителство за предходните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) според приложените части от годишните финансови отчети в размер равен или по-голям от 5 000 000 лв. (пет милиона лева) без ДДС общо за трите/съответните години според датата на регистрацията му. В случай, че участникът е обединение, изискването за общ годишен оборот от строителство се отнася за общия годишен оборот от строителство на участниците в обединението за предходните три приключили финаносви години. в) Застрахователната сума по «Застраховка за професионална отговорност в проектирането» трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.); г) Застрахователната сума по «Застраховка за професионална отговорност в строителството» трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.); Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по ч. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, а декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък на основните договори за услуги - подготовка на инвестиционни проекти във фаза технически/работни проекти относно инфраструктурни обекти, изпълнени през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), включително стойност на проекта, дата на приключването му и клиент, придружен от препоръки за добро изпълнение; б) Списък на договорите за строителство и/или инженеринг, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; Доказването на изпълнението на горепосочените договори се извършва с представяне на конкретна препоръка (писмо), указваща доброто изпълнение. В тази препоръка се посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено и в съответствие с нормативните изисквания. В случай, че Участникът е бил Подизпълнител в даден обект, следва да представи нарочна препоръка за целите на настоящата поръчка от основния изпълнител на обекта, с което д удостовери частта от обекта и дейността, която е изпълнявал в качеството му на подизпълнител и качеството на изпълнение. в) Списък на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, както и документи (дипломи, сертификати, копия от трудови/служебни/осигурителни книжки), удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на ръководните служители на участника, включително и саморъчно подписана автобиография по образец и Удостоверение за пълна проектантска правоспособност (за проектантския екип). Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени (документът се представя на оригиналния език и в превод на български език). Удостоверение за координатор по безопасност и задраве. Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени (документът се представя на оригиналния език и в превод на български език). г) в случай че кандидат или участник използва ресурси на други физически или юридически лица, то следва да докаже че има на разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: а) Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 1 договор за услуга–подготовка на инвестиционен проект във фаза технически/работен проект относно инфраструктурен обект през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.). б) Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 1 строителен инфраструктурен обект за периода от началото на 2007 г. до 31.12.2011 г. Горепосочените минимални изисквания могат да бъдат покрити и с 1 договор за проекиране-строителство (инженеринг), изпълнен през последните 5 години , покриващ изискванията на букви „а” и „б” едновременно. в) Квалификация на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти, ангажиран за изпълнение на поръчката. Минималният брой на ръководния персонал, който участникът трябва да осигури, включва: • Ръководител на проекта-образование и квалификация - висше образование, степен минимум бакалавър или еквивалент в областта на инженерните науки; общ професионален опит – минимум 10 години; специфичен професионален опит в управление/координиране на инвестиционни инфраструктурни проекти за управление на отпадъци – минимум 5 години; опит в управление/координиране на проект за изграждане на инфраструктурен инвестиционен проект за управление на отпадъци в съответствие с Договорните условия на ФИДИК или еквивалент - други подобни договорни условия като тези на Световната банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейска инвестиционна банка, Програмата за развитие на ООН. • Заместник на ръководителя на проекта-образование и квалификация - висше образование, степен минимум бакалавър или еквивалент в областта на инженерните науки; общ професионален опит–минимум 5 години; специфичен професионален опит - участие в изпълнение на договори за строителство - изграждане на инфраструктурни обекти, като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника • Ръководител на част строително – монтажни работи (СМР)-образование и квалификация - да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ; общ професионален опит – минимум 5 години; специфичен професионален опит - участие в изпълнение на договори за строителство - изграждане на инфраструктурни обекти, като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника • Ръководител на проектантския екип-образование и квалификация - висше образование, степен минимум бакалавър или еквивалент в областта на инженерните науки; общ професионален опит – минимум 10 години; - специфичен професионален опит в координиране на подготовката на инвестиционни проекти относно инфраструктурни проекти за управление на отпадъци. • Проектанти по следните части «Технологична»; «Геодезия»; «Конструктивна»; Архитект; «Пътна»; «ВиК»; «Геология»; «Енергийна ефективност»; «ТОВК»; «Електрическа»; «Паркоустрояване и благоустрояване», всички с образование и квалификация - висше образование, степен минимум бакалавър или еквивалент; общ професионален опит – минимум 5 години и специфичен професионален опит - участие в изпълнение на договори за проектиране на инфраструктурни обекти, като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника и • Лицензиран координатор по безопасност и здраве- образование и квалификация - висше образование, степен минимум бакалавър или еквивалент; общ професионален опит – минимум 5 години и специфичен професионален опит - участие в изпълнение на договори за строителство - изграждане на инфраструктурни обекти, като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Работна програма /текстова част/ ; тежест: 10
Показател: Обяснителна записка; тежест: 20
Показател: Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора ; тежест: 5
Показател: Предлагана цена; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 469384 от 17.02.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.06.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 60 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е с включен ДДС. Документацията се превежда с платежно нареждане към бюджета по сметка на Община Несебър BG55 UNCR 7630 8400 0004 00; UNCR BGSF, код за плащане 447000 – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър и издадена фактура от отдел „Счетоводство” в сградата на общинска администрация, ет. 5. Документацията за участие може да бъде получена лично или по пощата срещу документ за платена такса.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.07.2012 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.07.2012 г.  Час: 10:00
Място

Зала в сградата на Община Несебър

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката е свързана с проект на Община Бургас: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”

VI.3) Допълнителна информация

При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора. Съгласно чл. 47, ал. 11 от ЗОП не се изисква представяне на документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър. Следва да представи и заверено копие на удостоверение от камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителите за втора категория строежи (или еквивалент). Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице трябва да докаже регистрацията си в съответния професионален регистър на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентния орган в страната, в която е установен.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.05.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ