Версия за печат

00753-2012-0004

BG-Свищов: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" № 2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел "ОП", Мирослава Иванова - ст. експ. "ОП", Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svishtov.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Община Свищов

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов – подобрено качество за живот, жизнена и работна среда”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 9
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Свищов
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на възлагане по настоящата поръчка включва осъществяване на независим одиторски финансов контрол на разходите по проекта, а именно: 1. Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на Бенефициента - Община Свищов на разходи по дейностите, залегнали в съответното одобрено проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган; 2. Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в отчетните записи и разходно-оправдателните документи; 3. Проследяване ефективното прилагане на Националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициентите; 4. Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициентите на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.; 5. Проверка за съответствие между декларираните в разходно-оправдателните документи разходи и дейности, заложени в одобрения проект; 6. Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходно-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и приложимите подзаконови нормативни актове; 7. Проверка за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента; 8. Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от бенефициента, както и съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията; 9. Регулярно проследяване на тримесечие на извършените междинни плащания по проекта; 10. Предоставяне на текущи консултации и проверки за съответствие на оформянето на първичната счетоводна документация, методология и политики; 11. Изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта в съответствие с националните и международните одиторски стандарти; 12. Извършване на тримесечна база на 100 % документална проверка на всички разходи по одобреният проект (законосъобразност, целесъобразност и допустимост на разходите), във връзка с представяне на междинни технически доклади и междинни финансови отчети; 13. Извършване на годишна база “проверка на място” по проекта, която включва проверка на всички доказателствени материали, във връзка с представяне на окончателен технически доклад и окончателен финансов отчет на Управляващия орган на ОПРР; 14. Проверка на докладваните нередности: одиторът следва да се увери, че ако по проекта са установени нередности, то те са докладвани своевременно на всички необходими институции. Одиторът трябва да провери (без значение дали нередности са докладвани или не) дали при Възложителя е изградена подходяща система, която да осигурява навременно откриване и докладване на нередностите и която да позволява на Възложителя да реагира на тях по подходящ начин; 15. Проверка дали неправомерно изплатените суми, ако има такива, са възстановени по надлежния ред и дали са осчетоводени коректно; 16. Проверка за двойно финансиране за същата операция от друга програма или схема (национална или Общностна), както и от друг програмен период; 17. Проверка за спазване на законодателството в областта на държавните помощи; 18. Проверка за спазване на мерките за информация и публичност, съгласно изискванията на Регламент 1828/2006.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79210000, 79212000

Описание:

Счетоводни и одиторски услуги
Одиторски услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1310 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История 94-Д-344 История / Наименование:„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов – подобрено качество за живот, жизнена и работна среда”.
V.1) Дата на сключване на договора
21.05.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ПРОФИТ" ООД, ЕИК по Булстат: 120044628, ул. "Хан Аспарух" №4А, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0888 763393, E-mail: profitodit@gmail.com, Факс: 0301 62612

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1310 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма „Регионално развитие”, 2007 - 2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.05.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор