Версия за печат

00035-2012-0003

BG-гр. Костинброд: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Костинброд, ул. "Охрид" № 1, За: Павел Аврамов, Р България 2230, гр. Костинброд, Тел.: 0721 68786, E-mail: obshtina@kbrod.net, Факс: 0721 68777

Място/места за контакт: началник отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kostinbrod.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Съхраняване и обезвреждане на неопасни отпадъци от Община Костинброд, както и всички междинни операции по депониране на същите”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 16
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Депонирането и третирането на твърдите битови отпадъци от територията на община Костинброд ще се извършва в „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман”, находящо се в местността "Гоняреви падини", землището на село Богьовци, община Костинброд.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на договора е съхраняване и обезвреждане на битови отпадъци, генерирани на територията на община Костинброд на обект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“, в местността „Гоняреви падини“ в землището на с. Богьовци, община Костинброд.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90500000

Описание:

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00035-2012-0003

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 33 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Съхраняване и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Костинброд, както и всички междинни операции по депониране на същите
V.1) Дата на сключване договора
15.05.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.04.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Костинброд Еко" АД, ЕИК 200609341, ул. "Охрид" № 1, Р България 2230, гр. Костинброд, Тел.: 02 4896757, E-mail: kostinbrodeko@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 8
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.05.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, с Националната програма по управление на отпадъците, се определят районите, включващи общините ,които ползват общо регионално депо. В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г., община Костинброд попада в регион Костинброд, формиран от общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище , Годеч и Драгоман и е определена да депонира отпадъците си на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Костинброд. Съгласно разпоредбите на чл. 19б от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на 10.05.2010 г. е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд , включващо общините Костинброд, Божурище, Драгоман, Годеч,Своге и Сливница. В съответствие с чл. 19а от ЗУО и съгласно чл. 6 (1) на вътрешните правила за работа на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд, регионалната система за управление на отпадъците се състои от регионално депо на територията на община Костинброд, финансирано чрез публично-частно партньорство, претоварна станция, включително инсталация за компостиране на територията на община Своге, включена за финансиране по ОПОС и други съоръжения за третиране на отпадъците, за чието изграждане е взето решение от общото събрание. Собственик и оператор на изграденото регионално депо на територията на община Костинброд е „ Костинброд Еко” АД, ЕИК 200609341 с акционери „Енвайранментал проджект мениджмънт” АД и Община Костинброд. Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е нормативно регулирана дейност, за която в законодателството е въведен специален разрешителен режим. Разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от ЗООС предвижда тези дейности да се разрешават след издаването на комплексно разрешително съгласно разпоредбите на глава седма "Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване" от ЗООС. По определението на § 1, т. 39 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, комплексното разрешително е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава седма от същия закон. Производството по издаване на комплексно разрешително е регламентирано в чл. 117 и сл. от ЗООС и в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (НУРИКР). Издаването на комплексно разрешително се извършва от министъра на околната среда и водите, по заявление на оператора на инсталацията и съоръжението. Допълнителната разпоредба на § 1, т. 43 от ЗООС определя като "оператор" физическото или юридическото лице, което е собственик на дадено предприятие, съоръжение и/или инсталация или осъществява контрол върху тяхната експлоатация. Съгласно Комплексно разрешително № 399-НО/2010 г., издадено на основание чл. 120 от ЗООС, чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и Решение № 442/СО-1069/11-10-2011 г. на Министъра на околната среда и водите, оператор на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” е „КОСТИНБРОД ЕКО” АД, с ЕИК 200609341. Промишлената дейност, за изпълнението на която е издадено Комплексно разрешително № 399-НО/2010 г. е посочена в т. 5.4 от приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС - депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощия или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци. „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман”, се в местността "Гоняреви падини", землището на село Богьовци, община Костинброд и е единственото, което Община Костинброд може да използва за дейности по управление на отпадъците.