Версия за печат

01379-2011-0099

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР София област, бул Европа №2, За: по процедурни въпроси - Теменужка Стойнова тел. 02 8121856; по технически въпроси - Ивайло Цонев тел. 02 8121838, България 1360, София, Тел.: 02 8121801, E-mail: t.stoinova@sfo.eso.bg, Факс: 02 8121840

Място/места за контакт: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР София област
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” Обособени позиции: № 1 – Доставка на консумативи за офис техника Hewlett Pacard (HP), № 2 – Доставка на консумативи за офис техника Kyocera, № 3 – Доставка на консумативи за офис техника Lexmark и № 4 – Доставка на консумативи за офис техника Canon, Xerox, Toshiba, Panasonic и други.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: склад на МЕР София област с адрес: гр. София, бул. Европа №: 2
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” Обособени позиции: № 1 – Доставка на консумативи за офис техника Hewlett Pacard (HP), № 2 – Доставка на консумативи за офис техника Kyocera, № 3 – Доставка на консумативи за офис техника Lexmark и № 4 – Доставка на консумативи за офис техника Canon, Xerox, Toshiba, Panasonic и други.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30125100, 30192320, 30125110

Описание:

Касети с тонер
Ленти за принтери
Тонер за лазерни принтери/факс машини


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
30453.58 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

№ П-101-2012-СПП

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за система за предварителен подбор
Номер на обявлението в ДВ 10 от 28.06.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 43 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” обособена позиция №1 Доставка на консумативи за офис техника Hewlett Packard (HP)
V.1.1) Дата на сключване договора
24.04.2012 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.04.2012 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

3

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”РОЕЛ-98” ООД, гр. София, район „Лозенец”, бул.”Христо Смирненски” № 53, България 1505, София, Тел.: 02 9461920, E-mail: sales@roel-98.com, Факс: 02 8129796

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 26549.31 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 44 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” обособена позиция №3 Доставка на консумативи за офис техника Lexmark
V.1.1) Дата на сключване договора
24.04.2012 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.04.2012 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

3

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”ТЕМПУС 2000” ООД, гр. Варна, ул.”Ген. Гурко” № 13 в, България 9002, Варна, Тел.: 052 660980, E-mail: info@tempus2000.com, Факс: 052 660984

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1993.15 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 45 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” обособена позиция №2 Доставка на консумативи за офис техника Kyocera
V.1.1) Дата на сключване договора
25.04.2012 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.04.2012 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кооперация ”Панда” ООД, гр. София, район „Младост”, бул.”Цариградско шосе” № 139, България 1784, София, Тел.: 02 9766896, Факс: 02 9766879

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 877.32 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 46 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:„Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” обособена позиция №4 Доставка на консумативи за офис техника Canon, Xerox, Toshiba, Panasonic и други
V.1.1) Дата на сключване договора
25.04.2012 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.04.2012 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

3

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кооперация ”Панда” ООД, гр. София, район „Младост”, бул.”Цариградско шосе” № 139, България 1784, София, Тел.: 02 9766896, Факс: 02 9766879

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1033.8 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.05.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП