Версия за печат

00353-2012-0045

BG-Козлодуй: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, За: Ралица Спасова, Р България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76583, E-mail: RVSpasova@nnp.bg, Факс: 0973 76007

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", Управление "Търговско"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Обособяване на помещения на кота ±0.00 в столова ЕП-2 в основен комуникационен възел на АЕЦ Козлодуй

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обособяване на помещения на кота ±0.00 в столова ЕП-2 в основен комуникационен възел на АЕЦ Козлодуй

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45450000

Описание:

Други довършителни строителни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
28800.63 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

БД АЕЦ Търговия 21767


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 426000008 / Обособена позиция №: / Заглавие:Обособяване на помещения на кота ±0.00 в столова ЕП-2 в основен комуникационен възел на АЕЦ Козлодуй
V.1.1) Дата на сключване договора
25.04.2012 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.04.2012 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Главно Управление Строителство и Възстановяване ЕАД ЕИК 201906947, ул. Коломан №1-3, РБългария 1618, София, Тел.: 092 6682020, E-mail: dpsv_vr@abv.bg, Факс: 092 6682024

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 28800.63 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Окръжен съд - Враца, ул. "Христо Ботев" 23, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 682100, E-mail: os.vratza@abv.bg, Факс: 092 626997

Интернет адрес/и:

URL: www.vratza.court-bg.org.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгл. чл. 120, ал.3 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки", гр. Козлодуй, Р.България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73230, E-mail: kkkamenova@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

URL: www.kznpp.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.05.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

д) Възлагат се допълнителни строителство/доставки/услуги съгласно условията, указани в ЗОП

Поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагане на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител. По договор 116000006/07.11.2011 с ДП "Строителство и възстановяване" АД, гр. София при изпълнението му възникнаха редица допълнителни дейности, невключени в проекта поради невъзможността да се предвидят по време на проектирането. Kъм момента на провеждане на процедурата, ДП "Строителство и възстановяване" АД, гр. София с разпореждане на МС на Р България е настъпила промяна в правната форма и дружеството е преобразувано в "Главно Управление Сторителство и Възстановяване" ЕАД, гр. София.