Версия за печат

00752-2011-0128

BG-София: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на вътрешните работи, ул. "6-ти септември" № 29, За: Диана Балева, Р България 1000, София, Тел.: 02 9822649, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.mvr.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на сграда и съоръжения за нуждите на РС "ПБС" при ОД на МВР-Перник

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр.Перник, кв.”Драгановец”, поземлен имот, УПИ V, кв.1 по плана на гр.Перник
Код NUTS: BG414
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изграждане на сграда и съоръжения за нуждите на РС "ПБС" при ОД на МВР-Перник

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45216111

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на полицейски управления

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2463482.26 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 456352 от 09.11.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ОП-201-Д-71 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изграждане на сграда и съоръжения за нуждите на РС "ПБС" при ОД на МВР-Перник
V.1) Дата на сключване договора
06.04.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.11.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

23

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ТРАНС БИЛД" ЕООД, ЕИК 131455374, ул."Симеоновско шосе", 52Б, ет.1, ап.1, РБългария 1700, София, Тел.: 0887 492296, E-mail: trans_bild@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2463482.26 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, при условията на чл.120, ал.3 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Правно-нормативна дейност" - МВР, ул. "6-ти септември" № 29, Р България 1000, София, Тел.: 02 9823785, Факс: 02 9878015

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.04.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор