Версия за печат

02335-2012-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-06-36 от 10.04.2012 г. 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Ученически отдих и спорт" ЕАД, бул. "Цариградско шосе" №125, бл.5, ет.5, За: Жулиета Димитрова; Красимир Кондев, България 1113, София, Тел.: 02 9733328, E-mail: uoc_ead@abv.bg, Факс: 02 9733328

Място/места за контакт: бул. "Цариградско шосе" №125, бл.5, ет.5
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на физическа охрана на почивни бази, собственост на „УОС” ЕАД, находящи се на територията на община Несебър.”

II.3) Кратко описание на поръчката

„Извършване на физическа охрана на почивни бази, собственост на „УОС” ЕАД, находящи се на територията на община Несебър.”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79710000

Описание:

Услуги по безопасност

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-06-20 от 13.03.2012 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2335-2012-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

13.03.2012 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

При откриване на процедурата са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при които е обявена същата. В условията за участие в открита процедура, раздел III-Изисквания към кандидатите в процедурата, б.Б-Съдържание на офертата, т.О са посочени изисквания, които на основание чл.25, ал.8 от ЗОП, ограничават критериите за подбор по отношение на обединения, които не са юридически лица.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.04.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Евелина Първанова Манчева-Тонева
Длъжност: Изпълнителен директор на "УОС" ЕАД