Версия за печат

00479-2012-0006

BG-Балчик: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Балчик, пл."21-ви септември", За: Ивайло Йорданов, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Балчик, пл."21-ви септември" №6, За: Юлия Петрова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71072

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Балчик, пл."21-ви септември" №6, За: Красимира Костова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71046

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и инвалиди и Целодневни детски градини на територията на община Балчик”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Балчик
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж - гр.Балчик, Дом за стари хора и инвалиди гр.Балчик, Целодневни детски градини №3 и ОДЗ в гр.Балчик, ЦДГ -с.Дропла, ЦДГ- с.Безводица, ЦДГ - с.Ляхово, ЦДГ - с.Пряспа, ЦДГ - с.Църква община Балчик.Хранителните продукти са разделени в четири обособени позижии: 1- Месо и месни продукти, 2- Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки, 3-Мляко млечни продукти, яйца, 4-Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата посочени в документацията са ориентировъчни на база предходна година и могат да бъдат променяни в зависимост от потребностите на възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие се внася от участниците в откритата процедура; 1. Гаранциите за участие е в размер по позиции както следва: 800 лева за първа позиция; 1000 лева за втора позиция ; 500 лева за трета позиция; 400 лева за четвърта позиция; 2. Гаранцията се представя по избор на участника под формата на парична сума или банкова гаранция. Паричната сума може да бъде платена в брой в касата на община Балчик/гр.Балчик, пл."21-ви септември" №6/ или по банкова сметка на Община Балчик IBAN: BG11UNCR 9660 3324 005212; BIG: UNICRBGSF; УниКредит Булбанк. Когато е учредена банкова гаранция, тя трябва да е със срок, не по-кратък от срока на валидност на офертата. 3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията 4. Документ за внесена гаранция за участие се представя при подаване на офертата. Гаранция за изпълнение се внася от определения за изпълнител участник 1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от предложената от участника обща стойност на договора без ДДС 2. Гаранцията се представят по избор на участника под формата на парична сума или банкова гаранция. Паричната сума може да бъде платена по банкова сметка на община Балчик IBAN: BG11UNCR 9660 3324 0052 12; BIG: UNICRBGSF; УниКредит Булбанк. Когато е учредена банкова гаранция, тя трябва да е със срок, не по-кратък от срока на договора. 3. Когато избрания изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията 4. Документ за внесена гаранция за изпълнение се представя при подписване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е с бюджетни средства на Община Балчик

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, преди сключването на договора възложителят изисква участникът да се регистрира като самостоятелно юридическо лице. В определената от Възложителя дата за сключване на договора, обединението следва да представи в посочения срок документ за регистрация на новоучреденото ЮЛ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. До участие в откритата процедура в съответствие с чл.9 от ЗОП могат да бъдат допуснати всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения. 2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2, т.3 и ал.5 от ЗОП. 3.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 4.Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани както следва: 4.1. ПЛИК №1 С НАДПИС “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” – в него се поставят документите, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно: а/ Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; Чуждестранните лица представят съответните еквивалентни документи за регистрация в официален превод. б/ Документ за внесена гаранция за участие; в/ Доказателства за икономическото и финансово състояние - копия от годишен финансов отчет за последните три години - Декларация за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните три години г/ Доказателства за техническите възможности и/или квалификация - Декларация със списък на транспортните средства за превоз на храни и документи за регистрация - Декларация със списък на обектите за производство или търговия, с които участникът разполага, регистрирани по реда на Закона за храните с включено деклариране за внедрена система за управление на безопасността на храните д/ Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.2,т.3 и по чл.47, ал.5 /по образец/ е/ Декларация за качеството и годността на доставяните продукти. /по образец/ ж/ Декларация за запознаване с документацията и приемане на условията в проекта на договор. /по образец/ з/ Декларация за участие на подизпълнител /по образец/ Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите по т. а/,в/,г/, д/, е/,ж/ се представят от всеки един от тях. и/ Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в процедурата, като такъв. /по образец/ й/ Документ за закупена документация за участие в процедурата. к/ Административни сведения л/ Оферта за участие м/ Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 4.2.ПЛИК №2 С НАДПИС “ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в него се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката Предложение за изпълнение на поръчката /примерен образец/ В предложението се уточнява срок за реакция в случай на необходимост от подмяна на продукт /минимален 1 час/ 4.3.ПЛИК №3 С НАДПИС “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” Попълват се предоставените с документацията Ценови предложения по позиции, като се предлага цена за всички артикули. Цената на всеки артикул се образува на база предложен от участника % отстъпка, спрямо средната цена на “САПИ” ЕООД- гр. Варна за месец февруари. Предложеният % е за всички артикули от позицията и е постоянен за срока на действие на договора. Общата стойност на позицията се пресмята от участника на база количествата посочени в приложенията и цена за всеки артикул , формирана по горепосочения начин. 5.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят по реда предвиден в чл.56, ал.3 от ЗОП. 6.Когато участникът в процедурата е чуждестранно лице, офертата се подава на български език съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП. 7. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция пликове №2 и №3 се представят за всяка от позициите поотделно.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: - Копия от годишните финансови отчети за последните три години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен или друг еквивалентен документ. - Декларация с информация за общия оборот и оборота на стоките , които са обект на поръчката за 2009г., 2010г. и 2011г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: Оборотът за една година на стоките, обект на поръчката по позиции с ДДС да не е по-малък от – 60 000 лв. за Позиция №1 “Месо и месни продукти” – 80 000 лв. за Позиция №2 “Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки – 40 000 лв за Позиция №3 “Мляко, млечни продукти и яйца“. – 30 000 лв за Позиция “Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия“.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация със списък на транспортните средства за превоз на храни, с които разполага участникът /собствени или наети/ за изпълнение на поръчката, с удостоверения за регистрация от Агенция по безопасност на храните и Свидетелства за регистрация на МПС /плюс договор за наем за наетите/. /по образец/ В удостоверението следва да са вписани храните от позицията за която участника кандидатства. - Декларация със списък на обектите за производство и/или търговия, с които участникът разполага /собствени или наети/ с удостоверения за регистрация по чл.12 от Закона за храните / Удостоверение за вписване на наемателите – търговци на храни с включено деклариране за внедрена система за управление на безопасността на храните/по образец/
Минимални изисквания: - да разполага с минимум 1/един/ специализиран автомобил за превоз на храни с вписани всички храни от позицията за която участва.(за всяка позиция) - да разполага с минимум 1/един/ обект / склад или магазин за хранителни стоки с удостоверение за регистрация с вписани всички групи храни от позицията за която кандидатства.(за всяка позиция)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: срок за реагиране при необходимост от подмяна на продукт; тежест: 20
Показател: цена; тежест: 80

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 474002 от 06.03.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.05.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата от 20 /двадесет/ лева следва да бъде внесена в касата на Община Балчик/гр.Балчик, пл."21-ви септември" №6/ всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа или по банков път на следната сметка на Община Балчик: IBAN: BG38UNCR 9660 8497503315, BIG: UNICRBGSF, УниКредит Булбанк,код на плащане 447000 в срок до 16:00 часа на 07.05.2012г. Документацията се получава от касата на Община Балчик при плащане в брой . При поискване от заинтересовано лице документацията се изпраща от възложителя, чрез куриер за сметка на лицето, отправило искането, след постъпило плащане по банков път и изпращане по факс на основните данни на участника и адрес на получаване. Пълен достъп до документацията за участие е предоставен на интернет - страницата на Община Балчик - www.balchik.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.05.2012 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.05.2012 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Община Балчик - гр.Балчик, пл."21-ви септември" №6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето могат да присъстват, участниците или упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие е предоставен на интернет - страницата на Община Балчик - www.balchik.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Месо и месни продукти описани в раздел III от документацията за участие

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Прогнозните количества на артикулите от позицията са посочени в Приложение №2 към раздел III от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
83333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки
1) Кратко описание

Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки, описани в раздел III от документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000, 15331100, 15872200

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Зеленчуци, пресни или замразени
Подправки

3) Количество или обем

Прогнозните количествата на артикулите от позицията са посочени в Приложение №2 към раздел III от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
116667 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Мляко и млечни продукти, описани в раздел III от Документацията за участие

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Прогнозните количества на артикулите от позицията са посочени в Приложение №3 към раздел III от Документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
58333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия
1) Кратко описание

Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия, описани в раздел III от документацията за участие

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

Прогнозните количества на артикулите от позицията са посочени в Приложение №4 към раздел III от документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
41667 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24