Версия за печат

00183-2011-0002

BG-Златоград: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Златоград, ул. Стефан Стамболов №1, За: инж. Цветелина Бодурова - гл. експерт ОП, България 4980, Златоград, Тел.: 03071 2551, E-mail: oba-zlatograd@zlatograd.bg, Факс: 03071 4023

Място/места за контакт: Община Златоград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zlatograd.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмета на договора е изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград". Строителството на обекта обхваща рехабилитация на зелените площи в централната градска част на гр. Златоград, позиционирани в четири основни зони с обща площ 13 635 кв.м. Във всяка една зона ще бъдат позиционирани различни съоръжения с цел задоволяване необходимостта на населението от развлечение, места за отдих и детски площадки. Озеленяването на парка е визирано в ново архитектурно-парково решение. Предвижда се засаждането на широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти и сезонни цветя, като е осигурена и автоматизирана напоителна система, която ще гарантира реалния живот, постоянна свежест и естетиката на ландшафта. Предвижда се изпълнение на декоративно парково осветление, по алеите - с декоративни стълбове и осветителни тела, а в озеленените тревни и храстови площи – ниско осветление.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236250, 45112700, 45236210

Описание:

Строителни работи на терени на паркове
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи на терени на детски площадки

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1251687.64 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена за изпълнение; тежест: 50
Показател: срок за изпълнение; тежест: 35
Показател: гаранционен срок на СМР; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 438916 от 25.05.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 48 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград"
V.1) Дата на сключване договора
04.04.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.04.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Минстрой Холдинг АД, ЕИК 831493848, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №57, България 1000, София, Тел.: 02 9635555, E-mail: bonev@minstroy.com, Факс: 02 9624250

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1251687.64 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1251687.64 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект №21/322/00353, финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно договор № 21/322/00353 от 23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ, подписан между Държавен фонд „Земеделие” и Община Златоград – ползвател на помощта

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Златоград, ул. Стефан Стамболов №1, България 4980, Златоград, Тел.: 03071 2551, E-mail: oba-zlatograd@zlatograd.bg, Факс: 03071 4023

Интернет адрес/и:

URL: www.zlatograd.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.04.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор