Версия за печат

00732-2011-0005

BG-Ловеч: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, ул. "Съйко Съев" №27, За: Д-р Тихомир Иванов Бенев, Р.България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603370, E-mail: mbal_lovech@abv.bg, Факс: 068 603371

Място/места за контакт: гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-lovech.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч •Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно •Спешни поръчки изразяващи се в превоз през цялото денонощие на лекари и специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно ”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч, ул."Съйко Съев" №27
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Транспорт на болни на хемодиализно лечение от община Ловеч, община Летница , община Тетевен и община Угърчин от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно възоснова на утвърден график. Превоз през цялото денонощие на лекари и специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации.Изпълнителят се задължава да превозва лекарите и специалистите от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно след заявка от упълномощени от Възложителя лица.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60100000

Описание:

Пътни транспортни услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-ниска цена; тежест: 90
Показател: срок на отложено плащане; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00732-2011-0005

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 459566 от 07.12.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч
V.1) Дата на сключване договора
27.02.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.02.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Ангел Веселинов - Менчев - Аделина Руменова" ЕИК 201651236, ул."Христо Ботев" №2, Р.България 5724, с.Глогово, общ.Тетевен, Тел.: 0878 512010

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 82500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.02.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор