Версия за печат

00830-2011-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД, Район "Красна поляна", ул. "Михалаки Ташев" № 2, За: Весела Александрова, Република България 1330, София, Тел.: 02 8221908, Факс: 02 8229112

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: WWW.1agb.com.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на продукти за лични грижи

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Район "Красна поляна", ул. "Михалаки Ташев" № 2
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на продукти за лични грижи

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33700000

Описание:

Продукти за лични грижи


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
374205.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-благоприятна цена; тежест: 60
Показател: качество; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 203 - 330340 от 19.10.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 268 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на продукти за лични грижи-обособени позиции 6,9,10
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.02.2012 г.  История

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Агарта – ЦМ" ЕООД, р–н Младост,жк.Младост 3, бл.304, вх.2, Република България 1712, София, Тел.: 02 9743973, Факс: 02 9743973

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 39370 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 269 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на продукти за лични грижи -обособени позиции 2,5,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.02.2012 г.  История

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Софарма Трейдинг" АД, р–н Надежда,бул.Рожен№16, Република България 1220, София, Тел.: 02 8133660, Факс: 02 8133666

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 165335.5 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 270 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка на продукти за лични грижи-обособени позиции 7,8,16
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.02.2012 г.  История

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Инфомед"ООД, Бул.Акад. Иван Гешов №2Е,Бизнес център"Сердика",сграда 1,етаж 3,офис 307–309, Република България 1330, София, Тел.: 02 4891719, Факс: 02 4918818

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 111780 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 271 / Обособена позиция №:20 / Заглавие:Доставка на продукти за лични грижи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.02.2012 г.  История

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булмед 2000"ЕООД, кв.Бели Брези,ул.Хайдушка Гора №59–61, Република България 1680, София, Тел.: 02 9580481, Факс: 02 9580192

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 57720 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ