Версия за печат

01259-2011-0002

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Район "Красна поляна", улица "Освобождение" N-25, За: Любомир Борисов - секретар на район "Красна поляна", Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: ул. "Освобождение"N-25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детски заведения на територията на район "Красна поляна"-СО"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. София, район "Красна поляна"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Дейности по доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детски заведения на територията на район "Красна поляна"-СО.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
340000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена на доставяните продукти и материали; тежест: 50
Показател: Срок за отложено плащане; тежест: 30
Показател: Срок за отсраняване на рекламации; тежест: 10
Показател: Срок за доставка на продуктите ; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 213 - 348024 от 03.11.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: РД 56-7 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Договор за доставка на "Месо, риба, колбаси, мляко и млечни произведения"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.01.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ "Деян Бонев-Стивън", Район "Красна поляна", бл. 87, вход "В", етаж 8, апартамент N-32, Р.България 1330, София, Тел.: 02 9296414, E-mail: akula_07@abv.bg, Факс: 02 9296414

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 150000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 56-8 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Договор за доставка на "Хляб, закуски, плодове, зеленчуци, трайни продукти и консерви".
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.01.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ "Деян Бонев-Стивън", Район "Красна поляна", блок 87, вход"В", етаж 8, апартамент N-32, Р.България 1330, София, Тел.: 02 9296414, E-mail: akula_07@abv.bg, Факс: 02 9296414

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 160000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 56-9 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Дейности по доставка на "Хигиенни материали"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.01.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕООД "Голд емпаер", район "Люлин", блок 214, вход "Ж", етаж 3, апартамент N-134, Р. България 1343, София, Тел.: 02 9932950, E-mail: goldempire@abv.bg, Факс: 02 9932950

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 30000 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ