Версия за печат

00532-2012-0002

BG-Ардино: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com

Място/места за контакт: гл. юрисконсулт
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Общинска администрация Ардино

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Опесъчаване на общинска пътна мрежа

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: НЕ
Място на изпълнение: Община Ардино
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Опесъчаване на общинска пътна мрежа

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:Договор за опесъчаване на общинска пътна мрежа
V.1) Дата на сключване на договора
21.02.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Бомар - Назми Хасанов" ЕИК: 108581576, ул. "Самара" №22, България 6750, Ардино, Тел.: 088 7870328

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 10000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, софия, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.02.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

1. откритият конкурс е прекратен по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени;