Версия за печат

00044-2012-0023

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 35 от 24.02.2012 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж.Соня Ангелова, България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: dkondov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ.А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на НВМОП
ІI.2) Вид на процедурата

Договаряне с покана


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 53, ал. 1, т.6 от НВМОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ЗА ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ НА ОБЕКТ: Автомагистрала „Марица” /А-1/ „Оризово – Капитан Андреево, Лот 1 - от км 5+000 до км 36+400 и Лот 2 – от 36+400 до 70+620”, на основание договор за проектиране Пр № 87/12.07.1999г. и договор за проектиране № Пр - 33 от дата 14.08.2007г.


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За възлагане изграждането на обект: Автомагистрала „Марица” /А-1/ „Оризово – Капитан Андреево, Лот 1 – от км 5+000 до км 36+400 и Лот 2 – от 36+400 до 70+620”, са сключени договори за проектиране Пр №-169/30.11.1998г. (за участъка от км 2+913 до им 15+120) и Пр № 87/12.07.1999г. (за участъка от км 15+000 до км 73+300) за възлагане на препроектирането и изготвяне на технически проект на обект „А-1 Марица” – Оризово – Капитан Андреево” между Главно управление на пътищата /ГУП/ и „Пътпроект” ЕООД. Съгласно чл.14 от Договор № Пр – 169/30.11.1998г. и чл.13 от Договор Пр – 87/12.07.1999г., изпълнителят (проектантът) се задължава да провежда необходимия авторски надзор през периода на реализация на проектираните от него обекти, за което ще бъде сключен отделен договор с Възложителя. С договор № Пр-33 от 14.08.2007г., Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” възлага на „Пътпроект” ЕООД да извърши необходимите проучвателно-проектантски работи съгласно утвърденото Техническо задание за обект Автомагистрала „Марица” „Оризово – Харманли”, от км 5+000 до км 71+011”, а именно: 1. Разделяне на участъка на четири лота; 2. Ситуационна промяна в района на гробището на гр. Харманли при км 70+331 и преработка на проекта за етапната връзка при км 70+620 и 3. Актуализиране на проектите на големите съоръжения в участъка от км 15+260 до км 71+011 (съгласно Техническо разпореждане № 94-00-490/14.08.2001г. – промяна на напрягащата армировка на предварително напрегнати греди на съоръженията), тоест, предметът на договора касае единствено 300 м ситуационна промяна и актуализация на съоръженията. Съгласно чл.12, т.3 от договор № Пр -33/14.08.2007г. на „Пътпроект” ЕООД е вменено задължение за провеждане на авторски надзор в рамките на договореното възнаграждение през цялото време на строителството, но единствено и само относно ситуационната промяна и актуализацията на съоръженията, тоест относно видовете дейности, предмет на въпросния договор. С оглед на гореизложеното, може да се направи извод, че след като авторският надзор на обекта като цяло не е включен изрично в предмета на договори Пр №-169/30.11.1998г. (за участъка от км 2+913 до им 15+120) и Пр № 87/12.07.1999г. (за участъка от км 15+000 до км 73+300), то осъществяването му не е възложено с горецитираните договори, поради което следва да се проведе процедура по НВМОП за допълнителното му възлагане, с изключение на видовете дейности, предмет на договор № Пр -33/14.08.2007г. Предвид срока за изпълнение на строителството, както и факта, че обектът се финансира от оперативна програма „Транспорт”, с цел спазването на сроковете и оперативно решаване на възникнали въпроси по проекта от строителя се налага на обекта да присъства авторски надзор. Изборът на вида процедура се обуславя от обстоятелството, че възлагането на настоящата поръчка на друго лице, би довело до нарушаване на авторски права, придобити по силата на закон – чл.2, във връзка с чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, във връзка с чл.162 от ЗУТ и в съответствие на чл.53, ал.1, т. 6 от НВМОП (във връзка с договори с номера Пр № 87/12.07.1999г. и № Пр - 33 от дата 14.08.2007г.).

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП

„ПЪТПРОЕКТ” ЕООД ГР. СОФИЯ 1619 БУЛ. „ЦАР БОРИС ІІІ” № 257 ТЕЛ. 02/855 62 92 ФАКС:02/957 05 06

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 98840070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.02.2012 г. 


Възложител

Трите имена: инж. ЛАЗАР АСЕНОВ ЛАЗАРОВ
Длъжност: Председател на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"