Версия за печат

02849-2012-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Главна дирекция "Гранична полиция"-МВР, бул."Княгиня Мария Луиза" № 46, За: Никола Караманов, България 1202, София, Тел.: 02 9823567, E-mail: nsgp@mvr.bg, Факс: 02 9885867

Място/места за контакт: ГДГП-МВР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsgp.mvr.bg/Obshtestveni_porachki/default.htm.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на резервни части, инструменти, наземно оборудване за хеликоптери AW 109E и AW 139.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основно място на изпълнение: гр. София, кв. Враждебна ул.№ 8 - летище София Север СОВН
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на резервни части, инструменти, наземно оборудване за хеликоптери AW 109E и AW 139.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34731700

Описание:

Резервни части за хеликоптери

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Количествата резервни части са посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
525000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в дни

210


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата - 5000 лв. 2.Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на договора без включен ДДС, като същата се внася преди подписването му. 3.Гаранциите могат да бъдат във вид на парична сума или банкова гаранция.Когато гаранцията за участие /изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася по о сметка на Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР в БНБ-ЦУ, BIC код BNBGBGSD, IBAN BG 56 BNBG 9661 3300 156801. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранциите, включително при тяхното възстановяване са за сметка на участника/изпълнителя. Когато гаранцията за участие в процедурата е банкова, то тя е безусловна, неотменяема, като се представя оригиналът й и същата е със срок на валидност - срока на валидност на офертата плюс 30 дни. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - срока за изпълнение на договора, плюс 30 дни. Участникът посочва банкова сметка, банков код и банка за връщане на внесената гаранция за участие в процедурата. Участникът/Изпълнителят сам избира формата на гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Условия при образуване на предлаганата цена - предлаганата цена да бъде за общата стойност на резервните части, инструменти и наземно оборудване за хеликоптери AW 109E и AW 139, съгласно Техническите спецификации - Приложение № 1, в лева с включен ДДС и всички дължими мита и такси /ако има такива/, и включени транспортни разходи, с точност до втория знак след десетичната запетая, франко мястото за изпълнение на поръчката. Да бъдат посочени единичните цени на всички резервни части, инструменти и наземно оборудване и обща стойност на офертата, съгласно приложения образец на ценова оферта към документацията за участие в процедурата. 2. Условия и начин на плащане - 100 % банков превод до 30 /тридесет/ дни след доставка, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, обявен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като потенциялният изпълнител представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация като юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадено от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивлентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Срок на доставка - 210 календарни дни от датата на подписване на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние, с дата на издаване, предхождаща датата на подаване на офертата, с не -повече от два месеца. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който се представя в официален превод. За физически лица - копие от документа за самоличност. За чуждестранните физически лица - копие от съответен еквивалентен документ; 2. Оферта, съгласно приложения образец; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 2, т.1 и т.3 от ЗОП; Възложителят отстранява от по- нататъшно участие в процедурата участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП; Възложителят може да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП; 4. Декларация по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП; 5. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители. Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, той ги посочва в декларацията, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Декларация от подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник. В случай на участие на подизпълнител, документите и данните по чл. 56, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят за всеки един от тях; 7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56 ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 8. Декларация за валидност на офертата; 9. Предлагана цена; 10. Документ за внесена гаранция за участие; 11. Друга информация посочена в обявлението; 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Участникът да представи: 1. Информация за общия оборот за последните три години /2009, 2010 и 2011/ - отделно по години и общо, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Копие от баланса и отчета за приходи и разходи за предходните три финансови години (2009, 2010 и 2011 г.). Изискването по т. 2 не важи за участници, които са представили ЕИК и изискуемите документи са публикувани в Търговския регистър на Р България. 2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три приключени финансови години (2009, 2010 и 2011г.). 3. Копие от баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три финансови години /2009, 2010 и 2011/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът следва да има минимален, документално доказан общ оборот (ако е физическо лице общ доход) от дейността си за последните три финансови години в размер не по-малък от 1 000 000 лв. с ДДС общо за трите години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Участникът да представи списък на основните договори за доставки на резервни части, инструменти и наземно оборудване за авиационна техника, изпълнени през последните три години /2009,2010,2011/, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. Участникът да декларира, че производителите на резервните части, инструментите и наземното оборудване, притежават сертификати за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент.
Изисквано/и минимално/и ниво/а:
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.04.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
21.04.2012 г.  Час: 14:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.04.2012 г.  Час: 14:00
Място

гр. София бул."Княгиня Мария Луиза" № 46

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията по чл. 68, ал.3 и чл. 69а, ал.3 от ЗОП. Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъдат посочени в профила на купувача и на видно място в ГДГП - МВР - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза " N 46.фРАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Писмено искани по чл. 29, ал.1 от ЗОП за разяснение по документацията се подава на български език.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, при условията на чл.120, ал.3 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ