Версия за печат

00189-2012-0002

BG-Севлиево: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Севлиево, пл. "Свобода" № 1, За: Павлина Гатева, Република България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396225, E-mail: sevlievo@sevlievo.net, Факс: 0675 32773

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на горива за моторните превозни средства, собственост на община Севлиево"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Специализиран/и пунк/ове за продажба на горива на територията на гр. Севлиево, собственост/нает/и на/от изпълнителя
Код NUTS: BG322
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на договора е доставка на: 1.бензин А 95-Н - прогнозно количество 25 000 л. и 2. дизелово гориво - прегнозно количество 30 000 л. за срок от 12 месеца.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09132100, 09134200

Описание:

Горива
Безоловен бензин
Дизелово гориво


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
141960 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 129 / Обособена позиция №: / Заглавие:Борсов договор за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на "Софийска стокова борса "АД, за доставка на безобовен бензин А-95 и дизелово моторно гориво
V.1) Дата на сключване договора
08.02.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.01.2012 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ПЕТРОЛ" АД, ЕИК 831496285, бул. "Черни връх" № 43, Република България 1000, София, Тел.: 02 4960378, E-mail: PlamenZelev@petrol.bg, Факс: 02 8324016

URL: www.petrol.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 141960 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.02.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най – кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление, по реда предвиден в чл. 90, ал. 1, т.11 от ЗОП, а именно, чрез покупка на стоки обект на търгуване в стокови борси, се гарантира и спазване на основната цел на закона - осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства.