Версия за печат

00705-2011-0017

BG-Сливен: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - Сливен, гр.Сливен, бул."Христо Ботев" №1, За: Радост Симеонова-Организатор " Маркетинг", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611701, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: 044 611778

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.info.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на оборудване - стерилизатор за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, компютри, сървър, скенери, принтери и специализиран софтуер за управление на документооборота за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - Сливен"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, бул „Христо Ботев” № 1
Код NUTS: BG342
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Във връзка с изпълнение на изискванията по договор за безвъзмездна финансова помощ № ЗМС-02-187/01.06.2011 г. „ Внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие на многопрофилна болница за активно лечение „ Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен”- "Доставка на оборудване - стерилизатор за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, компютри, сървър, скенери, принтери и специализиран софтуер за управление на документооборота за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - Сливен"

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42000000 (QB52) , 30000000, 48000000

Описание:

Машини за промишлена употреба (Относно околна среда )
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Софтуерни пакети и информационни системи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
97069 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Цена; тежест: 70
Показател: Техническа оценка на допълнително окомплектоване към минималните технически и функционални характеристики ; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00705-2011-0017


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 3/35 / Наименование:Доставка на стерилизатор за обезвреждане на опасни болнични отпадъци
V.1) Дата на сключване на договора
06.02.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ГЮС” ООД, ЕИК 010277348, гр.София,община Столична ж.к. „ Красно село” , бл.12, вх.А, ет.1, ап.3, Република България 1618, София, Тел.: 02 9554345, Факс: 02 9559885

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 58433 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3/36.1 / Наименование:Договор за доставка на компютърна техника. Договорът е сключен с изпълнителя за обособени позиции № 2 "Персонални компютри", № 3 "Сървър" , № 4 " Скенери" и № 5 " Принтери".
V.1) Дата на сключване на договора
06.02.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Информационно обслужване„ АД, клон Сливен, ЕИК 8316417910055, гр.Сливен, ул. „ Банско шосе” № 5, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 662335, Факс: 044 662236

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 17136 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3/36.2 / Наименование:Договор за Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на документооборот.
V.1) Дата на сключване на договора
06.02.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Информационно обслужване” АД клон Сливен, ЕИК 8316417910055, гр.Сливен, ул. " Банско шосе" № 5, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 662335, Факс: 044 662236

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 21500 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, Европейския съюз и Европейския фонд за регионално развитие. По договор за безвъзмездна финансова помощ № ЗМС-02-187/01.06.2011 г. „ Внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие на многопрофилна болница за активно лечение „ Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.02.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор