Версия за печат

00858-2011-0003

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", ул."Цар Асен"№24, За: Румен Кирилов Киров, България 4000, Пловдив, Тел.: 0888 442676, E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: 032 261226

Място/места за контакт: Румен Кирилов Киров
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лабораторна техника по обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

доставка на конфокална лазерно-сканираща система LSM 700 на основата на моторизиран микроскоп Axio ObserverZ1(SP) с 2R/FL канала, външен T-PMT детектор на преминаваща светлина и с B 405, 488, 555 nm възбуждане - 1бр.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
311368.14 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена; тежест: 30
Показател: Степен на съответствие; тежест: 70
Показател: Комплексност на доставката; тежест: 10
Показател: Срок на доставка; тежест: 5
Показател: Гаранционен срок; тежест: 7
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00858-2011-0003

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ДВ 105 от 18.11.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на конфокална лазерно-сканираща система LSM 700
V.1) Дата на сключване договора
19.01.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.11.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Карл Цайс" ООД, ул."Лаксенбюргер"2, Австрия А-1100, Виена, Тел.: 0043 179518411, E-mail: e.wagner@zeiss.at

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 311368.14 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Седма рамкова програма

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.01.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор