Версия за печат

00610-2011-0010

BG-София: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко № 6, За: Боряна Стоева, България 1000, София, Тел.: 0294921 28, E-mail: bstoeva@crc.bg

Място/места за контакт: Боряна Стоева
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Проверка за прилагането на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 9
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: ул. Гурко № 6
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Проверка за прилагането на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
59969 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 4 от 08.02.2011 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 4 от 08.09.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 03-08-132 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Проверка за прилагането на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга”,
V.1) Дата на сключване договора История
21.12.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.12.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД Проверка на разходите на пощенския оператор със задължение за универсална пощенска услуга, София, бул. Ал. Стамболийки 103, България 1000, София, Тел.: 02 8023213

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 59969 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.12.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор