Версия за печат

00028-2011-0013

BG-София: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, За: пламен Таков, РБългария 1202, София, Тел.: 02 9405482, E-mail: ptakov@mrrb.government.bg, Факс: 02 9872517

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mrrb.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mrrb.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: регионално развитие и благоустройствоДруго (моля пояснете): регионално развитие и благоустройство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 11
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Подпомагане на дирекция „Жилищна политика” за изпълнение на задълженията й на конкретен бенефициент по схема за (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 - подготовка на дирекцията за изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Конкретните дейности, които ще извърши Изпълнителя на обществената поръчка, са следните: • Разработване на детайлна методология за изпълнение на целия проект и реализиране процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради. • Разработване на система за финансово управление и контрол. Задачата на Изпълнителят е да надгради съществуващата система със специфичните изисквания на нормативната база, касаеща усвояването на средства от Структурните и Кохезионния фонд и тези на Управляващия орган на ОПРР. • Изготвен формуляр за кандидатстване и съответните приложения по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” • Разработване на четири документации за възлагане на обществени поръчки: a) разработване и поддържане на база данни – електронна система за водене на точна и редовна документация и отчетност, отразяваща изпълнението на проекта; b) 1. изготвяне на технически/работни проекти и авторски надзор и 2. обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169 ал.1 т.1 до т.5 от ЗУТ – по лотове за 1 и 2, поради различните източници на финансиране на двете дейности; c) строително-монтажни работи; d) строителен надзор и оценка на съответствието.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79420000

Описание:

Услуги по управление

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
156000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Оценка на техническото предложение; тежест: 75
Показател: Цена; тежест: 25
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

03-11-083

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 1 от 18.08.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № РД-02-29-438 / Обособена позиция №: / Заглавие:Подпомагане на дирекция „Жилищна политика” (ДЖП) за изпълнение на задълженията й на конкретен бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” - подготовка на ДЖП за изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове”.
V.1) Дата на сключване договора
22.12.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.08.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Българо-Австрийска Консултантска компания" АД ЕИК 175129387, ул. "Генерал Паренсов" № 49, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9871899

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 22000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 156000 BGN без ДДС
В Брой месеци 8
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.12.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор