Версия за печат

00080-2011-0031

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: www.iyanchev@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по обособени позиции.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
2065904.81 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 119 - 196401 от 23.06.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 672 / Обособена позиция №:48 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 48,49,50,52,53,55,56,69,70,71,74,76,80,81,82,83,84,86,87,89,90
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Булмар МЛ ООД, ул. "Пирин" 32, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8558345, Факс: 02 8558543

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 777392.11 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 675 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 10,17,18,19,20,51
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Софарма трейдинг АД, бул "Рожен" 16, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8133660, Факс: 02 8133666

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 711375 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 669 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 12,4,5,6,7,67
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Лаб Диагностика ООД, бул. "Цар Борис III" 54, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9501360, Факс: 02 9549869

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 25006.5 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 679 / Обособена позиция №:37 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 37,42,63,77,85
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Агарта ЦМ ООД, Долни Богоров, ул "40-та" 1, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8765542, Факс: 02 9743973

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5098.88 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 681 / Обособена позиция №:30 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 30,31,32,47,65
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Диамед ООД, ул. "Христо Ценов 4, РБългария 1407, София, Тел.: 02 9621755, Факс: 02 9621753

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 68063.98 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 673 / Обособена позиция №:27 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 27,29,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,4659,68,88
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медицинска Техника Инженеринг ООД, ж.к. "Младост" 1. бл.29, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8701060, Факс: 02 9712410

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 60459.1 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 674 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 13,15
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АА МЕдикъл България ООД, ул. "Голо Бърдо" 8, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9623982, Факс: 02 9625386

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 32636.64 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 678 / Обособена позиция №:28 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 28,60,61,62
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Хигиенно Медицинска Индустрия ЕООД, ул. "Никола Габровски" 81А, РБългария 1000, София, Тел.: 062 634609, Факс: 062 622429

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 28884.95 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 680 / Обособена позиция №:57 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 57,58
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Живас ООД, ул. "Асен Йорданов" 14, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9817823, Факс: 02 9802507

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 46353.5 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 668 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 11,12,13,14,21,22,23,25,26
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Елта 90М ООД, ул. "Дунав" 19, РБЪлгария 1000, София, Тел.: 02 9839649, Факс: 02 9832211

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 284166.34 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 671 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 1,64,66,78,79
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Арко Къмпани ЕООД, ул. "Люлин Планина" 12, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9532055, Факс: 02 8513631

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18778.56 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 676 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през 2011 година по позиции 8,9,72,73,92
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

26

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Химтекс ООД, ул. "Будзлужа" 33, РБългария 1000, София, Тел.: 0391 60354, Факс: 0391 60351

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7689.25 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.12.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ