Версия за печат

01349-2011-0001

BG-Шумен: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Регионална дирекция по горите Шумен, ул. "Любен Каравелов" №28"А", За: Жулиета Михайлова, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 800703, E-mail: dgshumen@iag.bg, Факс: 054 800704

Място/места за контакт: Регионална дирекция по горите Шумен
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоДруго (моля пояснете): горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка чрез стоковата борса на гориво за 2012г за служебните автомобили на Регионална дирекция по горите Шумен- центтрално управление и изнесените му звена базирани в слединте населени места: 1. Централно управление и изнесено звено Шумен- гр. Шумен; 2.Изнесено звено гр. В. Преслав; 3. Изнесено звено гр. Попово обл. Търговище; 4. Изнесено звено гр. Нови пазар

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: бензиноколонки на обектие в градовете определени като седалища на съответните звена и централонто управление
Код NUTS: BG33
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Борсови договори №1086; №1087 и №1088

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712600

Описание:

Услуги по зареждане на автомобили с гориво

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
65596 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

01349-2011-0001

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1086 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изнесено звено гр. Нови пазар
V.1) Дата на сключване договора
07.12.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2011 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Али Ко" АД, ул."Цветан Зангов" №2 ЕИК-127003032, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 830590, Факс: 054 830666

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5544 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5544 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 1087 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Централно управление и изнесено звено гр. Шумен
V.1) Дата на сключване договора
07.12.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2011 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Лукойл България" ЕООД ЕИК-121699202, бул. "Тодор Александров" №42, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9174159, E-mail: giovanni@lukoil.bg, Факс: 02 9622228

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 37610 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 37610 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 1088 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Изнесено звено гр. В.Преслав и изнесено звено гр. Попово обл. Търговище
V.1) Дата на сключване договора
07.12.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2011 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бент Ойл" АД ЕИК-200852966, бул. 4България" №49 , ет.1, р-н Триадица, Р. България 1000, София, Тел.: 02 8183044, Факс: 02 9586343

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 22442 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 22442 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.12.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

съгласно разпоредбата на чл.90, ал.1 т.11 от ЗОП