Версия за печат

00530-2011-0050

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция -Варна, бул. "Осми приморски полк" №128, За: Севдарина Цанева, България 9010, Варна, Тел.: 052 360514, E-mail: s.tsaneva@ro03.nra.bg, Факс: 052 360950

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nap.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Икономческа и финансова дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Периодична доставка на касети с тонер за нуждите на ТД на НАП Варна и структурните звена от териториалния и обхват – офиси Русе, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Силистра и Дирекция „ОУИ” Варна"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Варна, Русе, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра
Код NUTS: BG3
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Периодична доставка на касети с тонер за нуждите на ТД на НАП Варна и структурните звена от териториалния и обхват – офиси Русе, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Силистра и Дирекция „ОУИ” Варна. Плащането се извършва в срок до 60 дни след доставяне на заявеното количество.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
499923.01 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

00530-2011-0050

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 041 - 066670 от 01.03.2011 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 120 - 198676 от 25.06.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 63 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Периодична доставка на касети с тонер за нуждите на ТД на НАП Варна и структурните звена от териториалния и обхват – офиси Русе, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Силистра и Дирекция „ОУИ” Варна
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.09.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"РОЕЛ-98"ООД, БУЛСТАТ: 121798467, бул."Ситняково" №39А, България 1505, София, Тел.: 02 9461920, E-mail: sales@roel-98.com, Факс: 02 9461920

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 530000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 499923.01 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Срещу решение № 28-11/07.09.2011г. за класиране и обявяване на изпълнител на обществената поръчка е подадена жалба вх.№ВХР-2131/20.09.2011г. пред КЗК. Образувана е преписка № КЗК - 1148/2011г. по описа на КЗК, по която е постановено решение №1469/25.10.2011г. на КЗК заедно с мотиви към него. Същото не е обжалвано пред ВАС.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.12.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ