Версия за печат

02712-2011-0002

BG-Габрово: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северноцентрално държавно предприятие ДП, Бодра смяна 3, За: Димитър Чинчев, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800077, E-mail: office@scdp.bg

Място/места за контакт: Димитър Чинчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: scdp.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Габрово
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34113100

Описание:

Джипове


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
147950 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: най-ниска цена; тежест: 80
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:14.12.2011
V.1) Дата на сключване на договора
14.12.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ТМ АУТО ЕООД, бул. Цариградско шосе 163, България 1000, София, Тел.: 02 9604162

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 147950 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 147950 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Подадена е само една оферта за изпълнение.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.12.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор