Версия за печат

00353-2011-0163

BG-Козлодуй: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр. Козлодуй, За: Мариела Стефанова, Република България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76590, E-mail: MIStefanova@npp.bg, Факс: 0973 76007

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на рекламни материали за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на рекламни материали за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Обособена позиция № 17 Календар-бележник /клас лукс/ за 2012г.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22462000

Описание:

Рекламни печатни материали


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
4325 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Качество на изработка и дизайн; тежест: 60
Показател: Цена; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

БД АЕЦ Търговия 20556


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 113000002 / Наименование:Доставка на рекламни материали за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Обособена позиция № 17 Календар-бележник /клас лукс/ за 2012г.
V.1) Дата на сключване на договора
13.12.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Експо Вижън ООД ЕИК 175138945, бул. Тотлебен 34, Република България 1000, София, Тел.: 02 9157837, Факс: 02 9157837

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4325 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, У-ние "Търговско", Отдел "Обществени поръчки", 3321, гр. Козлодуй, Р България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73230, E-mail: kkkamenova@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: www.kznpp.org.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.12.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор