Версия за печат

00609-2010-0011

BG-Варна: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Е.ОН България Мрежи АД, Варна Тауърс-Е, бул. Вл. Варненчик No 258, За: Ива Тодоранова, България 9009, Варна, Тел.: 052 660507, E-mail: Iva.Todoranova@eon-bulgaria.com, Факс: 052 660855

Място/места за контакт: Варна Тауърс-Е, бул. Вл. Варненчик No 258
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Територията обслужвана от Е.ОН България Мрежи АД
Код NUTS: BG3
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
870000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за наличие на квалификационна система
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 33 - 047909 от 16.02.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11-В-2 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.10.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Дим 93 ООД, ул. Т. Димов №10, България 9000, Варна, Тел.: 052 636183

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 48000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11В-18 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Елемон ООД, Цимерман 54, България 9000, Варна, Тел.: 052 631652, Факс: 052 631652

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 67000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11-В-13 История / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.09.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

12

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

ГТТ Инженеринг ООД, Юрий Велинов 10, България 9000, Варна, Тел.: 052 636728, Факс: 052 602393

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 77000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11-В-5 История / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

21.10.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Певи ООД, Генерал Колев 102, България 9000, Варна, Тел.: 052 783052, Факс: 052 783053

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 101000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11-В-17 История / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.10.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Елпроект Инженеринг ЕООД, Капитан Георги Мамарчев 4, България 9000, Варна, Тел.: 052 627800, Факс: 052 627800

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 110000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11В-15 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.10.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

СС Консулт ЕООД, Хаджи Стамат 36, България 9000, Варна, Тел.: 052 691180, Факс: 052 691180

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 170000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11-В-11 История / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.10.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Петра - 2004 ЕООД, Константин Кисимов 5, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 621997, Факс: 062 621997

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 114000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11В-6 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.10.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Етра Ел ООД, Магистрална 3, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 638981, Факс: 062 638981

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 72000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11В-21 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Пелси ЕООД, Любен Каравелов 1Б, България 9300, Добрич, Тел.: 088 77285799

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 41000 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11-В-4 История / Обособена позиция №:10 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.10.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Елпроект ВТ ЕООД, Църковна независимост 18, България 7000, Русе, Тел.: 082 871246, Факс: 082 871246

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 36000 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11-В-9 История / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.10.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Елпроект РС ЕООД, ЖК Орел блок 12, България 7200, Разград, Тел.: 084 620302, Факс: 084 660799

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18000 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 11-В-19 История / Обособена позиция №:12 / Заглавие:Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционна програми на Е.ОН България Мрежи АД
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.10.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

22

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Елпроект КМ, Съединение 109, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800371, Факс: 054 800371

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16000 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.12.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ