Версия за печат

00078-2011-0009

BG-Стражица: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5, За: Боряна Георгиева Добрева, България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, E-mail: trazhitsa@mbox.is-bg.net, Факс: 06161 2568

Място/места за контакт: Началник сектор "Проекти и програми"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.strazhitsa.e-gov.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: ОбщинаДруго (моля пояснете): Община

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции: 1. Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица и 2. Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” село Горски Сеновец”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Стражица
Код NUTS: BG321
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции: 1. Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица и 2. Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” село Горски Сеновец”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1625 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 4000 от 15.07.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 111 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица
V.1) Дата на сключване договора
28.10.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Елатив техноинвест" ООД, ж.к. "Младост", бл.99Б, вх. А, ет.3, ап. 5, България 1000, София, Тел.: 062 629011, E-mail: elativ@abv.bg, Факс: 062 601536

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3324 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 825 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 112 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:" Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” село Горски Сеновец”
V.1) Дата на сключване договора
28.10.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Елатив техноинвест" ООД, ж.к. "Младост", 99Б, вх. А, ет.3, ап. 5, България 1000, София, Тел.: 062 629011, E-mail: elativ@abv.bg, Факс: 062 601536

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3264 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 800 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони 2009-2013, Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", проекти "Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица и "Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” село Горски Сеновец”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.11.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор