Версия за печат

01259-2011-0002

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Район "Красна поляна" на Столична община, ул. "Освобождение" N-25, За: Любомир Борисов- секретар на район "Красна поляна", Р.България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: ул. "Освобождение" N-25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детски заведения на територията на СО – район “Красна поляна”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27
Основно място на изпълнение: гр. София, район "Красна поляна".
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

“Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детски заведения на територията на СО – район “Красна поляна”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Видовете хранителни продукти и хигиенни материали са описани в документацията за участие, която е обявена на www.krasnapoliana.com

Прогнозна стойност без ДДС
340000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура, представена като банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на района или по банковата сметка на Възложителя: Столична община – район „Красна поляна” - Общинска банка, клон “Люлин”, IBAN BG81SOMB 91303319112501, BIC-SOMBBGSF, определена като абсолютна сума (чл. 59, ал 2 от ЗОП). Гаранцията за участие за обособена позиция № 1 е в размер на 500 лв. Гаранцията за участие за обособена позиция № 2 е в размер на 500 лв. Гаранцията за участие за обособена позиция № 3 е в размер на 200 лв. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на обществената поръчка, за всяка от обособените позиции, която следва да се внесе от спечелилия процедурата участник по сметка на възложителя или да бъде представена банкова гаранция преди подписването на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите по доставка ще се заплащат от бюджета на района след извършване на доставката и издаване на платежен документ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Участниците следва да представят сертификат, който да е валиден и издаден от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) на разработена и внедрена система за управление безопасността на храните - НАССР или обективни доказателства за качество - ISO с област на приложение предмета на поръчката. Участникът представя един от двата сертификата - копия заверени за вярност. Към представения сертификат се прилага и копие от документа (ако документът е на чужд език същия се представя на възложителя в превод, заверен за вярност от участника) доказващ, че издателя на сертификата е акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” или че е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: - Копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за последните три години /2008 г., 2009 г., 2010 г./, когато публикуването им се изисква от законодателството. Участниците, за които съгласно законодателството не се изисква публикуване на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, следва да представят справка за баланса и отчета за приходите и разходите за посочените години – заверени за вярност;
Изисквано/и минимално/и ниво/а:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: - Доказателства, че участника притежава складово помещение с хладилна техника или хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на хранителните продукти – доказва се с валидни санитарни разрешителни, съгласно изискванията на ДВСК и РИОКОЗ – „Удостоверение за регистрация” от РИОКОЗ на името на участника и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект.- Доказателства, че участника има собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката (представя се списък-декларация с всички транспортни средства, които са на разположение на кандидата за срока на договора; към декларацията се прилагат копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства, както и валидни разрешителни за превоза на името на участника съгласно изискванията на ДВСК и РИОКОЗ).
Изисквано/и минимално/и ниво/а:
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена на доставяните продукти и материали; тежест: 50
Показател: Срок за отсрочено плащане; тежест: 30
Показател: Срок за отстраняване на рекламации; тежест: 10
Показател: Срок за доставка на продуктите; тежест: 10
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.12.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 70 BGN
Условия и начин на плащане

Комплектът офертни документи се получава от СО-район “Красна поляна” – София, ул. „Освобождение” № 25, ет.1, регистратура, след представяне на фактура за платена документация. Таксата се заплаща в касата на районата администрация. Цена на документацията – 70 лв /с вкл. ДДС/ Банкова сметка: Столична община – район „Красна поляна” - Общинска банка, клон “Люлин”, IBAN BG90SOMB 91303319112501, BIC-SOMBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
13.12.2011 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.12.2011 г.  Час: 10:00
Място

В сградата на администрацията на район "Красна поляна".

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки, жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 дневен срок от уведумяването му за съответното решение или действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.11.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1„Месо, риба, колбаси, мляко и млечни продукти” обособена позиция № 1
1) Кратко описание

Дейности по доставка на „Месо, риба, колбаси, мляко и млечни продукти” за детските заведения на територията на район "Красна поляна".

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2 „Хляб, закуски, плодове, зеленчуци, трайни продукти и консерви” .
1) Кратко описание

Дейности по доставка на „Хляб, закуски, плодове, зеленчуци, трайни продукти и консерви” за нуждите на детските заведения на територията на район "Красна поляна".

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
160000 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №3 „Хигиенни материали”
1) Кратко описание

Дейности по доставка на " Хигиенни материали” за нуждите на детските заведения на район "Красна поляна".

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
30000 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12