Версия за печат

00861-2011-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Прокуратура на Република България, бул. "Витоша" № 2, За: Георги Бончев, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9219295, E-mail: gbonchev@prb.bg, Факс: 02 9316129

Място/места за контакт: Георги Бончев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на оборудване за интернет защита за нуждите на Прокуратурата на Република България”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, бул. "Витоша" № 2, Съдебна палата.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка на оборудване за интернет защита за нуждите на Прокуратурата на Република България”.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно посочените в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
23000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

20


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от двете форми – парична сума или банкова гаранция. Участникът и определеният изпълнител сами избират формата на гаранциите. Гаранциите, определени от Възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва: 1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл. 29 от НВМОП. Банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Размерът на гаранцията за участие е 200 лева. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 29 от НВМОП и се освобождава съгласно изискванията на чл. 28 от НВМОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора - парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, или безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на Възложителя по образец - Приложение 7 към документацията. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от стойността на договора, без включен ДДС, и е със срок на валидност от подписването на договора до изтичане на най-дългия срок на гаранционна поддръжка. Гаранцията трябва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция в платежното нареждане изрично се посочва видът на гаранцията и процедурата. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел II, т. т. 1, т. 2 и без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в български лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, при условия и срокове, посочени в документацията и сключение договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когото участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 2. Информация за общия оборот на доставките, които са предмет на поръчката за последните три години - за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП; Годишният финансов отчет за 2010г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 3. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти – по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец - Приложение № 4.1. към документацията; Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 – Приложение № 4.2 към документацията. Изискванията по чл. 47, ал. 1 от ЗОП се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, съобразно вида им, а когато членове са юридически лица — за техните представители в съответния управителен орган; Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 4.3. към документацията; 5. Други документи, посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансовото състояние на участника: а) Информация за общия оборот на доставките, които са предмет на поръчката за последните три години - за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП. б) Годишният финансов отчет за 2010г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Минимални изисквания:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническата възможност, опит и квалификация на участника за изпълнение на поръчката: а) Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 4.4. към документацията, съдържаща списък на основните договори за извършени услуги, отговарящи на предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение. б) Кратко изложение за дейността на участника, опитът му в областта на поръчката. в) Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти – по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
Минимални изисквания: Поръчката е с еднократно изпълнение, като срокът на доставката е до 20 (двадесет) календарни дни от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката. Доставката на стоките ще се извърши в гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 65
Показател: Технически параметри; тежест: 35
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 27.10.2011 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
03.11.2011 г.  16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.11.2011 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, бул. "Витоша" № 2, Съдебна палата.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 38, ал. 5 от НВМОП.



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие се предоставя безплатно на хартиен носител на адрес: гр. София, бул. "Витоша" № 2, ет. 4, стая № 58.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.10.2011 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ