00092-2011-0015

BG-Смолян: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Смолян, бул. "България" № 12, За: Стефка Росенова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67691, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Дирекция СИДиЕ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: "Път с. Горна Арда /ІІІ - 8683/ - Границата с Република Гърция от км 29 + 697 - км 31 + 581, Община Смолян"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Землище с. Горна Арда, община Смолян
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: "Път с. Горна Арда /ІІІ - 8683/ - Границата с Република Гърция от км 29 + 697 - км 31 + 581, Община Смолян"

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
35976.2 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: цена за изпълнение; тежест: 80
Показател: срок на разсрочено плащане; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:Договор за изпълнение на услуга
V.1) Дата на сключване на договора
28.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Трафикконсулт БГ" ЕООД, област Варна, м-ст "Варненски път" имот 039002, Република България 9154, Аксаково, Тел.: 052 504683, E-mail: trafikkonsult@mail.bg, Факс: 052 504483

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 35976.2 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013", по която Община Смолян е кандидатствала за финансиране с проект "Насърчаване на мобилността за трансграничен отдих и туризъм в района на Смолян и Кавала"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.10.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор