Версия за печат

00858-2011-0001

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", ул."Цар Асен" №24, За: Румен Кирилов Киров, България 4000, Пловдив, Тел.: 088 8442676

Място/места за контакт: Румен Кирилов Киров
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ПУ "Паисий Хилендарски" Пловдив.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Отпечатване и доставка на 20 500 броя ваучери за храна с номинална стойност 10 лева всеки

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
.01 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: .01, Най-висока оферта: 1845 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 8 от 06.04.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История К-000641 История / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка на ваучери за храна
V.1) Дата на сключване договора
28.09.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.06.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ВМ ФИНАНС ГРУП" АД, ЕИК 131440187, бул. "Искърско шосе" № 47, Р България 1000, София, Тел.: 0700 10028, Факс: 02 9790469

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност .01 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена .01, Най-висока цена 1845 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.10.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор