Версия за печат

01036-2011-0003

BG-Асеновград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград" ЕООД, ул. Александър Стамболийски № 28, За: Дияна Маринова _ главна медицинска сестра, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20453

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки след предварителна заявка по вид и количество на медицински консумативи по приложена спецификация за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД.В случай, че кандидатите не представят пълна оферта за всички видове медицински консумативи по приложената спецификация, това не се счита за непълнота на офертата и не води до отстраняване на кандидата. Възложителят си запазва правото, при непълни оферти, да оценява самостоятелно отделните видове консумативи по показател "Цена" и "Качество".

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
156281.93 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Цена ; тежест: 75
Показател: Качество ; тежест: 25
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване на договора
26.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Истлинк България ООД, ул. Йордан Йовков № 9, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 644588, E-mail: eastlinkvn@mail.orbitel.bg, Факс: 032 642706, 052 610432

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 17646.4 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Наименование:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване на договора
21.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медитех ООД, Община Красно село, ул. Ами Буе № 52, Република България 1606, София, Тел.: 02 9516832

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 244 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Наименование:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване на договора
21.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Мармит Юнайтед ЕООД, ЖК Младост, бл. 16, вх. Д, ет.2, ап. 77, Република България 1000, София, Тел.: 0898 536762, Факс: 02 8623116

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 34753.03 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Наименование:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване на договора
21.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Хелмед България ЕООД, Община Възраждане, ул. Цар Симеон блок 20, ет.1, ап. 3, Република България 1000, София, Тел.: 02 9200456

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 70264.1 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Наименование:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване на договора
21.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медицинска техника инженеринг ООД, ж.к. Младост1 бл. 28Б/ул. Димитър Моллов/, Република България 1000, София, Тел.: 02 8701060, E-mail: medtech-eng@mte.medicalnet-bg.org, Факс: 02 9712410

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 24524.1 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Наименование:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване на договора
21.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Софарма Трейдинг АД, бул. Рожен № 16, Република България 1000, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg

URL: www.sopharmatrading.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7906 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 7 / Наименование:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване на договора
21.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елпак лизинг ЕООД, ул. Иван Богоров № 12, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 602360, Факс: 052 699060

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 944.3 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.09.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор