Версия за печат

00030-2011-0005

BG-Силистра: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Добринка Кирчева- тел. 086/816260, Лъчезар Чокоев-тел. 086/816253 и арх. Росен Костов- тел.086/816235, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: отдел "ПНООП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Инженеринг-изграждане /технически проект, доставка, монтаж и пускане в експлоатация/ на инсталация за предварително третиране на ТБО в т.ч. компостиране на зелени отпадъци

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Силистра
Код NUTS: BG325
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обект на поръчката е Инженеринг- изграждане /изготвяне на технически проект, доставка, монтаж и пускане в експлоатация/ на инсталация за предварително третиране на ТБО в т.ч компостиране на зелени отпадъци. Обекта на поръчката е разделен на две обособени позиции: 1-ва обособена позиция – Изграждане /проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация/ на регионално съоръжение за предварително третиране на ТБО преди тяхното депониране, включващо линия за сепариране na TБО 2-ра обособена позиция – Изграждане /проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация/ на инсталация за компостиране на зелени /биоразградими/ отпадъци

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45222100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заводи за преработка на отпадъци

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3140737 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: технически оценка; тежест: 70
Показател: финансова оценка; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 49 от 25.02.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2011-0017-С / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Инженеринг- изграждане /изготвяне на технически проект, доставка, монтаж и пускане в експлоатация/ на инсталация за предварително третиране на ТБО в т.ч компостиране на зелени отпадъци.1-ва обособена позиция – Изграждане /проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация/ на регионално съоръжение за предварително третиране на ТБО преди тяхното депониране, включващо линия за сепариране na TБО
V.1) Дата на сключване договора
27.09.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.07.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ АНТИТРАШ ЗА СИЛИСТРА" ЕИК по БУЛСТАТ: 176128822, с. Сребърна, общ. Силистра, ул. " Христо Ботев" №10, Р.България 7556, с.Сребърна, Тел.: 088 8356608, Факс: 058 603234

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3140737 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.09.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор