Версия за печат

01264-2011-0001

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община-район Младост, ул. Свето Преображение 1, За: арх. Бойка Къдрева, България 1712, София, Тел.: 02 8771498

Място/места за контакт: ул. Свето Преображение 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: so-mladost.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: местна администрацияДруго (моля пояснете): местна администрация

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Проектиране на основен ремонт и обновяване на съществуващата сграда с функция на училище и преустройство на плувен басейн във физкултурен салон на 81 СОУ “Виктор Юго” в УПИ ІІ – за училище от кв.7, м. “Младост 3”, район Младост, фаза – работен проект

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Проектиране на основен ремонт и обновяване на съществуващата сграда с функция на училище и преустройство на плувен басейн във физкултурен салон на 81 СОУ “Виктор Юго” в УПИ ІІ – за училище от кв.7, м. “Младост 3”, район Младост, фаза – работен проект

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
77700 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена на изпълнение на поръчката; тежест: 80
Показател: Предложена цена на допълнително възлагане (по часова ставка); тежест: 10
Показател: Предложена цена за авторски надзор (часова ставка); тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 3 от 29.04.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История РД-56-58 История / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор
V.1) Дата на сключване договора
19.09.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.08.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ХЕПИ 2011", р-н Витоша, кв. Драгалевци, ул. Иван Кондов 12, България 1415, София, Тел.: 02 9675058, E-mail: alfa_zl@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 204000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 77700 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.09.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор