Версия за печат

00092-2011-0016

BG-Смолян: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Смолян, бул." България " № 12, За: Ефтима Петкова, РБългария 4700, Смолян, Тел.: 0301 67637, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Дирекция "ППМС"
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в гр. Смолян" по Оперативна програма " Регионално развитие " 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.4-05/2009:"Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", договор № BG161PO001/1.4-05/2009/017 - за обект:" Благоустрояване и вертикална планировка кв.70,73 и 74, ж.к."Прогреси", гр. Смолян, подобект 2: " Детски площадки, Паркоустройство - актуализация; Изместване на кабелен електропровод 20 KV.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Смолян
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Извършване на авторски контрол на обект:" Благоустрояване и вертикална планировка кв.70,73 и 74, ж.к."Прогреси", гр. Смолян, подобект 2: " Детски площадки, Паркоустройство - актуализация; Изместване на кабелен електропровод 20 KV, финансирана от Оперативна програма "Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в гр. Смолян" по Оперативна програма " Регионално развитие " 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.4-05/2009:"Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", договор № BG161PO001/1.4-05/2009/017

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71700000

Описание:

Услуги по наблюдение и контрол


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
800 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:Договор
V.1) Дата на сключване на договора
03.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

инж. Росица Сиракова, ул. " Студентска " № 39, РБългария 4700, Смолян, Тел.: 0887 958552

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 500 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Наименование:Договор
V.1) Дата на сключване на договора
03.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Търговска къща - Смолян - Стоян Букиков", ЕИК - 830198193, ул. " Гимназиална " № 15, РБългария 4700, Смолян, Тел.: 0887 309547

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 300 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма " Регионално развитие " 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.4-05/2009:"Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", договор № BG161PO001/1.4-05/2009/017

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша " № 18, РБългария 4700, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.09.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

6. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;