Версия за печат

00532-2011-0002

BG-Ардино: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com

Място/места за контакт: сектор "Правен"
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Общинска администрация Ардино

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Организиране на специализиран транспорт на учениците до 16 годишна възраст и на учителите на територията на община Ардино през учебната 2011/2012 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Ардино
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Организиране на превоза на учениците до 16 годишна възраст и на учителите на територията на община Ардино със специализиран транспорт, съгласно утвърдената транспортна схема от Общински съвет Ардино за учебната 2011/2012 г. Отделните маршрути са разделени на обособени позиции.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: цена; тежест: 60
Показател: наличен автопарк; тежест: 30
Показател: разсрочено плащане; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:Договор за превоз на ученици и учители за учебната: 2011/2012 г. за обособени позиции №2 - Гърбище - Синчец - Ардино и №8 - Кроячево - Дядовци - Правдолюб - Джелилер - Ардино
V.1) Дата на сключване на договора
09.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ „Олмена – 06 - Фаик Шакир”, БУЛСТАТ: 108529775, ул. „Бели брези” №60, вх. „А”, ет. 2, ап. 5, България 6750, Ардино, Тел.: 088 6081956

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Наименование:Договор за превоз на ученици и учители за учебната: 2011/2012 г. за обособена позиция №9 - Оградна - Еньовче - Жълтуша
V.1) Дата на сключване на договора
12.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ЕМИ-МН-08” ЕООД ЕИК: 200291515, с. Жълтуша, България 6789, общ. Ардино, Тел.: 03657 2038

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6300 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Наименование:Договор за превоз на ученици и учители за учебната: 2011/2012 г. за обособени позиции №3 - Чубрика - Ябълковец - Ленище - Ардино и №10 - Главник - Жълтуша
V.1) Дата на сключване на договора
13.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ “Ромел - Стефан Хаджиев”, БУЛСТАТ: 108523263, с. Главник, България 6789, общ. Ардино, Тел.: 088 6850160

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Наименование:Договор за превоз на ученици и учители за учебната: 2011/2012 г. за обособени позиции №6 - Хромица - Брезен - Боровица и №11 - Русалско - Боровица
V.1) Дата на сключване на договора
12.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ „Яйля – Орхан Емин” БУЛСТАТ: 108062453, с. Русалско, България 6795, общ. Ардино, Тел.: 088 7535918

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 14000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Наименование:Договор за превоз на ученици и учители за учебната: 2011/2012 г. за обособена позиция №1 - Кърджали - Кобиляне - Хромица- Богатино - Млечино - Искра - Ослец - Горно Прахово;
V.1) Дата на сключване на договора
13.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Картал тур” ООД ЕИК: 201504197, с. Горно Прахово, ул. "Първа" №1, България 6780, общ. Ардино, Тел.: 088 7964515

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 20000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Наименование:Договор за превоз на ученици и учители за учебната: 2011/2012 г. за обособени позиции №4 - Гарване - Сараллер - Бял извор и №5 - Зака - Бял извор
V.1) Дата на сключване на договора
12.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Юсеин Якуб" ЕИК: 108018414, с. Бял извор, България 6770, общ. Ардино, Тел.: 088 5587031

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, софия, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.09.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор