Версия за печат

00078-2011-0006

BG-Стражица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стражица, ул."Дончо Узунов" № 5, За: Боряна Георгиева Добрева, Р България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net, Факс: 06161 2568

Място/места за контакт: Началник сектор "Проекти и програми"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://strazhitsa.e-gov.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Стражица, с. Горски Сеновец
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предстои възстановяване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец. Църквата е еднокорабна, с правоъгълни размери 18.55м. на 7.75м. Във вътрешността има балкон с размери 5.85м на 5.15м, изпълнен от дървена конструкция. Основите и зидовете са изпълнени от каменна зидария, зидана с пръст, като зидовете са с дебелина 0.95м. Покривната конструкция е дървена с покритие от керемиди върху летви. След земетресението сградата е претърпяла значителни щети и се намира в тежко конструктивно състояние. Предвидени са строително - ремонти работи включващи следните видове работи: груб строеж - демонтажни, кофражни, бетонни, зидарски, покривни, изолационни работи, настилки; довършителни работи - тенекиджийски, дърводелски, мазаческщи, бояджийски работи, дограма, ел.инсталация, Вик - инсталация и др. по приложено КСС.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212360, 45212361

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с религиозно предназначение
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на църкви


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
161819.88 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Офертна цена; тежест: 40
Показател: Срок на изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 100 / Наименование:Конструктивно укрепване на храм "Св. Архангел Михаил" в с. Горски Сеновец
V.1) Дата на сключване на договора
12.09.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Гарант Строй" ООД, ул. "Васил Левски" № 55, ет. 2, ап. 2, Р България 9701, Шумен, Тел.: 054 802211, E-mail: garant_stroy@abv.bg, Факс: 054 801510

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 161819.88 BGN без ДДС
В Брой месеци 8
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката се възлага във връзка с изпълнението на проект „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец” , финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно Договор № 04/322/00342 от 23.10.2009 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.09.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор