Версия за печат

00699-2011-0008

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", бул. "Джеймс Баучер" № 51, ет. 18, За: Биляна Драгомирова-Динкова, България 1407, София, Тел.: 02 9624948, E-mail: bilyana.dragomirova@dprao.bg, Факс: 02 9625078

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dprao.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: управление на радиоактивни отпадъциДруго (моля пояснете): управление на радиоактивни отпадъци

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на армировъчна и конструктивна стомана за производство на 200 бр. СтБК за 2011-2012 год.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Специализирано поделение "Радиоактивни отпадъци-Козлодуй", гр. Козлодуй
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Продавачът се задължава да предаде, а Купувачът да приеме и заплати стоката, описана в приложена към договора Спецификация, а именно: доставка на армировъчна и конструктивна стомана за производство на 200 бр. СтБК за 2011-2012 год., общо количество: 159 717.62 кг.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14000000, 14700000

Описание:

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти
Основни метали

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
197850 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 743 / Обособена позиция №: / Заглавие:Борсов договор за покупко - продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на "Софийска Стокова Борса" АД
V.1) Дата на сключване договора
09.09.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.08.2011 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЗЕРОН С" ЕООД, ЕИК 201018359, ул. "Ген. Стефан Тошев" 1А, офис 2, България 1618, София, Тел.: 02 8558801

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 197850 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.09.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

1. Налице са условията з апровеждане на процедура на договаряне без обявление - чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП. 2. Комулативно са изпълнени следните условия и изисквания на Закона: - поръчката е за доставка на стоки; - стоките са включени в списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на закона - Приложение към чл. 38, ал. 1 от ЗОП.