Версия за печат

00157-2011-0001

BG-Мизия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА МИЗИЯ, ул. "Г. Димитров" № 25-27, За: Филка Лазарова, Венцислава Първанова, България 3330, Мизия, Тел.: 09161 2315, E-mail: obsh.mz@abv.bg, Факс: 09161 2012

Място/места за контакт: Дирекция УТИСХД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.miziabg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„СМР по проект „Подобряване на пътната достъпност до ГКПП „Бекет – Оряхово” – рехабилитация на национален път DJ 561 в участък 1, Област Долж, Румъния и улица „Цанко Церковски, Община Мизия, Област Враца, България”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Мизия
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„СМР по проект „Подобряване на пътната достъпност до ГКПП „Бекет – Оряхово” – рехабилитация на национален път DJ 561 в участък 1, Област Долж, Румъния и улица „Цанко Церковски, Община Мизия, Област Враца, България”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232130, 45233250

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализация за дъждовни води
Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2248332.86 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Финансов показател; тежест: 30
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок; тежест: 10
Показател: Организация и план на работата; тежест: 40
Показател: График за изпълнение; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 8 от 09.02.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №: / Заглавие:„СМР по проект „Подобряване на пътната достъпност до ГКПП „Бекет – Оряхово” – рехабилитация на национален път DJ 561 в участък 1, Област Долж, Румъния и улица „Цанко Церковски, Община Мизия, Област Враца, България”
V.1) Дата на сключване договора История
26.08.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
10.08.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Консорциум "Гелак- Лобут 2011", Люба Величкова, България 1407, София, Тел.: 02 9622535

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2248332.86 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Програма Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007- 2013г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.08.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор